วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สทศ.นำร่องทดสอบ "ยูเน็ต" ปี 57 เฟ้นครูมืออาชีพ

สทศ.นำร่องทดสอบ "ยูเน็ต" ปี 57 เฟ้นครูมืออาชีพ

  • Share:

ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมบอร์ด สทศ. ว่าที่ประชุมมีมติให้จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับอุดมศึกษา หรือยูเน็ต ปลายปี 2557 เพื่อประเมินมาตรฐานบัณฑิตตามที่กฎหมายกำหนด โดยยึดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือทีคิวเอฟ โดยจะเริ่มนำร่องทดสอบนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายของทุกสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยที่สมัครใจเข้ารับการทดสอบ ซึ่งจะสอบ 4 วิชา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิต : การรู้เท่าทันสื่อ การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ส่วนปีการศึกษา 2558 จะเพิ่มการทดสอบอีก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านทักษะวิชาชีพ และด้านคุณธรรม จริยธรรม จากนั้นจะจัดทดสอบในระดับปริญญาโท และเอกต่อไป ทั้งนี้ การสอบปีแรกเป็นไปตามความสมัครใจ

“สทศ.ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการให้ใช้ยูเน็ตในการคัดเลือกนิสิต นักศึกษาครูที่สมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ ประจำปี 2557 ซึ่งจะจัดสอบในวันที่ 21 มิ.ย.2557 โดยสอบ 4 วิชา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และวิชาชีพครูและกฎหมายการศึกษา” ศ.ดร.สมหวัง กล่าวและว่า การสอบยูเน็ตเป็นการทดสอบที่วัดความรู้รอบด้าน ทั้งความรู้ ทักษะทางปัญญา การคิดวิเคราะห์ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม หลังจากที่มีการใช้ข้อสอบยูเน็ตแล้ว จะนำหลักการการวัดที่รอบด้านมาปรับใช้กับข้อสอบโอเน็ต และแบบทดสอบระดับชาติประเภทอื่นๆ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้