วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คนไทยกว่า 70% ใช้ 'ยาแผนไทย' รักษาเจ็บป่วย ลดค่าใช้จ่าย

สำนักงานสถิติฯ เผยผลสำรวจคนไทยกว่า 70% เห็นด้วยนำยาแผนไทย 'รักษาเจ็บป่วย' เล็กๆ น้อยๆ เพื่อลดค่าใช้จ่าย ขณะรู้จักสมุนไพรรักษาโรคมากที่สุด คือ ว่านหางจระเข้...

นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการดูแลรักษาตนเองด้วยแพทย์แผนไทยและสมุนไพรของครัวเรือน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่าง 5,800 ราย ระหว่างวันที่ 4-22 พ.ย.56 ซึ่งผลการสำรวจพบว่า ประชาชน ร้อยละ 41.6 ไม่รู้จักและไม่เคยใช้ยาแผนไทย/สมุนไพรในการรักษาโรค และเป็นผู้ที่ระบุว่า รู้จักแต่ไม่เคยใช้ ร้อยละ 36.5 ส่วนประชาชนที่รู้จักและเคยใช้มีสัดส่วนเพียง ร้อยละ 21.9

สำหรับยาแผนไทย/สมุนไพรที่ประชาชนรู้จัก (ทั้งเคยใช้และไม่เคยใช้) ในการรักษาโรค 10 อันดับแรก คือ ว่านหางจระเข้ ยาหม่องสมุนไพร ยาหอม ยาดมสมุนไพร ยาอมสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร บัวบก ขมิ้นชัน ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม และไพล ส่วนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพส่วนใหญ่ของสมาชิกในครัวเรือนเมื่อเจ็บป่วย พบว่า ประชาชนเลือกไปพบแพทย์แผนปัจจุบันตามคลินิก/สถานพยาบาลต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 65.2) รองลงมาซื้อยาแผนปัจจุบันมารักษาอาการเอง (ร้อยละ 59.7) ดูแลตนเองที่บ้านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ร้อยละ 56.4) และใช้สมุนไพร/ยาแผนไทยรักษาอาการ (ร้อยละ 18.8) ขณะที่ประชาชนเลือกที่จะไปพบแพทย์แผนไทย/หมอพื้นบ้าน มีเพียงร้อยละ 4.3

อย่างไรก็ตาม ประชาชนกว่าร้อยละ 90 รู้จักการบริการของการแพทย์แผนไทย (ทั้งเคยใช้ และไม่เคยใช้) คือ การนวดประคบสมุนไพร การนวดเพื่อการรักษา การประคบสมุนไพร และการอบสมุนไพร รองลงมารู้จักการตรวจรักษา/สั่งจ่ายยาสมุนไพร และชุดดูแลหญิงหลังคลอด ในขณะที่การให้บริการของแพทย์แผนไทยประเภทการนั่งถ่านประชาชนยังรู้จักน้อย

นายวิบูลย์ทัตยังกล่าวอีกว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการแพทย์แผนไทยและยาแผนไทย พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 ขึ้นไป เห็นด้วยถึงเห็นด้วยอย่างยิ่งในการนำยาแผนไทยมาใช้รักษาอาการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ หรืออาการระยะแรก ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และทำให้ประเทศไทยสามารถลดภาระรายจ่ายการนำเข้ายาได้ รวมทั้งยาแผนไทยเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สืบทอดกันมา มีความเชื่อถือและไว้วางใจได้

"สำหรับนโยบายของรัฐบาลต่อการแพทย์แผนไทยและยาแผนไทย ประชาชนเห็นควรให้สนับสนุนการเพาะปลูกและพัฒนาสมุนไพรไทย เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร (ร้อยละ 88.8) เทศบาล/อบต. ควรสนับสนุนให้มีการใช้สมุนไพรไทย เพื่อป้องกันและรักษาสุขภาพของสมาชิกในชุมชน (ร้อยละ 87.6) ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีการประชาสัมพันธ์เรื่องการแพทย์แผนไทยและยาแผนไทยน้อยเกินไป (ร้อยละ 86.3) และรัฐบาลควรให้การอุดหนุนและสนับสนุนสถานพยาบาลของรัฐให้ใช้ยาแผนไทยมากขึ้น (ร้อยละ 84.8) สนใจรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th" นายวิบูลย์ทัต กล่าว.

 

สำนักงานสถิติฯ เผยผลสำรวจคนไทยกว่า 70% เห็นด้วยนำยาแผนไทย 'รักษาเจ็บป่วย' เล็กๆ น้อยๆ เพื่อลดค่าใช้จ่าย ขณะรู้จักสมุนไพรรักษาโรคมากที่สุด คือ ว่านหางจระเข้... 23 เม.ย. 2557 18:06 23 เม.ย. 2557 18:59 ไทยรัฐ