วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สทศ.จัดสอบ 'ยูเน็ต' ปลายปี 57 วัดทักษะ 4 ด้าน

สทศ.เตรียมจัดสอบ 'ยูเน็ต' ครั้งแรกปลายปีนี้ ก่อนนำร่องใช้ในโครงการ 'ผลิตครูมืออาชีพ 57' 21 มิ.ย. 57 ชี้สอบยูเน็ตช่วยวัดคุณภาพบัณฑิต-มหาวิทยาลัย รวมถึงทักษะพื้นฐาน 4 ด้าน หวังให้บัณฑิตใช้สมัครทำงาน เล็งพัฒนาโอเน็ตต่อในอนาคต...

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 57 ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) พร้อมด้วย รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม รองผู้อำนวยการ สทศ. และดร.ทรายทอง พวกสันเทียะ รักษาการรองผู้อำนวยการ สทศ. ร่วมแถลงข่าว หลังประชุมคณะกรรมการบริหาร สทศ. ครั้งที่ 4/2557 โดยในที่ประชุมได้มีการหารือ 4 เรื่อง ได้แก่ แนวทาการมองรางวัลแก่นักเรียนที่ได้คะแนนโอเน็ต (O-Net) สูงสุดของประเทศ การเตรียมความพร้อมในการสอบ U-Net ครั้งแรก ความก้าวหน้าของโครงการจัดทำคลังข้อสอบ (ITEM BANK) และการทดสอบคัดเลือกโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557

ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง กล่าวว่า ความพร้อมของการจัดทดสอบและประเมินผลทางการศึกษาระดับชาติระดับอุดมศึกษา (University National Education Test) หรือ U-NET ครั้งแรกนั้น ถือว่าเป็นความก้าวหน้าอย่างมาก เนื่องจากเป็นการทดสอบและประเมินผลมาตรฐานบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เพื่อใช้ในการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา และเพื่อนำผลการทดสอบมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต ประกอบกับบริบทและสภาพแวดล้อมในการจัดการศึกษา เพื่อนำมาใช้ยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่งที่ผ่านมา ตามกฎหมายแล้ว หน้าที่การประเมินคุณภาพบัณฑิตเป็นของ สทศ. ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการทำวิจัยว่า ยูเน็ตนั้นจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง และคุณภาพของบัณฑิตเป็นไปตามกรอบของ TQF หรือไม่

ทั้งนี้ ในการสอบยูเน็ตนั้น จะมีการสอบเพื่อให้เข้ากรอบ 3 ด้าน คือ 1.ทักษะพื้นฐาน 4 วิชา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิต คือ การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) และการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา อย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 2.คุณธรรม จริยธรรม (Moral Resoning) และ 3. ด้านทักษะวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา ซึ่งในส่วนนี้ สทศ.จะร่วมมือกับสภาวิชาชีพ สมาคมวิชาชีพ เพื่อนำผลทดสอบและผลประเมินที่มีมาตรฐานมาใช้เป็นส่วนหนึ่ง แต่หากวิชาชีพนั้นไม่มีการทดสอบ สทศ.ก็จะหารือเพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดทักษะวิชาชีพนั้นแต่ละสาขาแทน

ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง กล่าวอีกว่า วันที่ 21 มิ.ย.57 จะมีการจัดทดสอบคัดเลือกโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557 โดยนิสิต นักศึกษา ตั้งแต่ปี 2551-2556 สามารถสอบได้ทั้งหมด โดยต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 และจัดสอบใน 4 วิชา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา อย่างมีวิจารณญาณ และวิชาชีพครู และกฎหมายการศึกษา โดยโครงการนี้จะรับนักศึกษาจำนวน 1,000 คาดว่าจะมีนิสิต นักศึกษา สมัครสอบประมาณ 10,000 คน ซึ่งสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6-16 พ.ค.57 ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th อย่างไรก็ตาม ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี ที่การจัดสอบโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557 จะเป็นการนำร่องแบบเอาจริง ที่จะมีบางส่วนการทดสอบยูเน็ตเข้ามาใช้ เพราะมีการวัดทักษะเดียวกัน ต่างกันเฉพาะการทดสอบด้านวิชาชีพ

"การสอบยูเน็ตในระยะเริ่มต้นจะยังไม่มีการบังคับ อยากให้เป็นไปตามความสมัครใจมากกว่า ซึ่งก็มีหลายแห่งที่อยากใช้ชุดทดสอบนี้ไปใช้กับนิสิต นักศึกษาปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะจัดสอบได้ปลายปีนี้ นอกจากนี้ ในอนาคตคาดหวังว่า การสอบยูเน็ตนั้นจะเป็นที่ต้องการของบัณฑิต และบริษัทผู้เรียกใช้บัณฑิตใช้ผลทดสอบนี้ เปรียบเสมือนการเรียกดูคะแนนภาษาอังกฤษ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการสอบยูเน็ตแล้ว จะถือว่ามีประโยชน์ และจะนำมาพัฒนาการออกข้อสอบโอเน็ตเพิ่ม เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ การวัดความรู้แบบรอบด้าน และให้ความคิด นำความรู้" ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง กล่าว

ทั้งนี้ ในกรณีที่หลายฝ่ายอาจยังไม่พร้อม หรือไม่เห็นด้วยนั้นกับแนวการสอบยูเน็ตนั้น ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง กล่าวว่า ที่ผ่านมา สทศ.ได้ทำความเข้าใจกับทางมหาวิทยาลัยต่างๆ ผ่านทางรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งส่วนของสภาคณบดีครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.).

 

สทศ.เตรียมจัดสอบ 'ยูเน็ต' ครั้งแรกปลายปีนี้ ก่อนนำร่องใช้ในโครงการ 'ผลิตครูมืออาชีพ 57' 21 มิ.ย.57 ชี้สอบยูเน็ตช่วยวัดคุณภาพบัณฑิต-มหาวิทยาลัย รวมถึงทักษะพื้นฐาน 4 ด้าน หวังให้บัณฑิตใช้สมัครทำงาน เล็งพัฒนาโอเน็ตต่อในอนาคต... 23 เม.ย. 2557 17:16 23 เม.ย. 2557 19:19 ไทยรัฐ