วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทุ่มงบ 'อาหารกลางวัน' 284 ล้าน สร้างโภชนาการเด็ก

สพฐ.ทุ่มงบประมาณ 284 ล้านบาท 'โครงการอาหารกลางวัน' หลัง ครม.มีมติปรับค่าอาหารกลางวันจาก 13 เป็น 20 บาท ขณะการลงพื้นที่ประเมินผลดำเนินการ พบโรงเรียนส่วนใหญ่ใช้โปรแกรม Thai School Lunch ที่ สพฐ.จัดอบรมให้...

ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติปรับค่าอาหารกลางวันนักเรียน จาก 13 บาท เป็น 20 บาท โดยให้ดำเนินการตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2556 ที่ผ่านมา เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าโภชนาการครบถ้วน และมีปริมาณเหมาะสมกับวัย จากนั้นรายงานให้ ครม.ทราบเป็นระยะๆ ทุก 6 เดือน รวมถึงให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นำแนวทางการดำเนินการตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาปรับใช้กับโครงการด้วยนั้น

นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการดำเนินการ พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ได้งบประมาณผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในช่วงเดือนมกราคม 2557 และจัดอาหารกลางวันโดยใช้เมนูอาหาร "Thai School Lunch" ที่ สพฐ.จัดอบรมให้เพื่อให้ทราบถึงคุณค่าทางโภชนาการ และจัดอาหารกลางวันได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งต้องมีกับข้าวอย่างน้อย 2 อย่างต่อวัน และผลไม้/ขนม สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการสูงขึ้น นอกจากนี้ กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ยังได้จัดโครงการเงินทุนหมุนเวียนตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 จำนวน 120 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร พร้อมทั้งสนับสนุนเงินค่าอาหารมื้อเช้า-มื้อเย็นสำหรับนักเรียนบ้านไกลจำนวน 16 ล้านบาท 

นายอภิชาติยังกล่าวอีกว่า ยังมีโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษาทุกสังกัดรวม 2,413 โรงเรียน งบประมาณ 147,958,400 บาท โดยให้โรงเรียนสามารถแก้ปัญหาในการปรับปรุงสถานที่ประกอบอาหาร สถานที่รับประทานอาหารที่ดีมีคุณภาพ อุปกรณ์ประกอบอาหารที่มีความสะอาด ปลอดภัย และมีบรรยากาศที่ดี และดำเนินโครงการเงินทุนหมุนเวียน. 

สพฐ.ทุ่มงบประมาณ 284 ล้านบาท 'โครงการอาหารกลางวัน' หลัง ครม.มีมติปรับค่าอาหารกลางวันจาก 13 เป็น 20 บาท ขณะการลงพื้นที่ประเมินผลดำเนินการ พบโรงเรียนส่วนใหญ่ใช้โปรแกรม Thai School Lunch ที่ สพฐ.จัดอบรมให้... 23 เม.ย. 2557 09:24 23 เม.ย. 2557 09:52 ไทยรัฐ