วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คนไทยอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นกว่า 10% เฉลี่ย 37นาทีต่อวัน

'สำนักงานสถิติแห่งชาติ-TK Park' เผยคนไทยอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 10 เฉลี่ย 37 นาที/วัน รวมถึงคนไทยนิยมอ่านจาก 'แท็บเล็ต-สมาร์ทโฟน' เพิ่มขึ้น 6 เท่า...

เมื่อวันที่ 22 เม.ย.57 สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) จับมือสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมแถลงข่าว "ผลสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ.2556" และการเสวนาหัวข้อ "ก้าวต่อไปรณรงค์ส่งเสริมคนไทยรักการอ่าน"

โดยนายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวว่า สถิติการอ่านของประชากรไทย จัดขึ้นโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติทุกรอบ 2 ปี โดยปี พ.ศ.2556 ทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 55,920 ครัวเรือน ปรากฏว่าคนไทยตั้งแต่อายุ 6 ปีขึ้นไป มีอัตราการอ่านหนังสือร้อยละ 81.8 และใช้เวลาอ่านหนังสือต่อวันเฉลี่ยคนละ 37 นาที โดยเพิ่มจาก พ.ศ.2554 มากกว่าร้อยละ 10 ทั้งชายและหญิง ทั้งนี้ การอ่านหนังสือนั้น หมายถึง การอ่านหนังสือในทุกประะเภท นอกเวลาเรียนหรือเวลาทำงาน รวมทั้งอ่านผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 

โดยในส่วนของการสำรวจวว่า "อ่านจากอะไร" พบว่า ในปี พ.ศ.2554 คนไทยอ่านผ่านรูปเล่มเอกสาร ร้อยละ 99.4 ผ่านอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 4.7 ผ่านแผ่นซีดี ร้อยละ 0.5 และผ่านแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน ร้อยละ 0.3 ขณะที่ พ.ศ.2556 คนไทย อ่านผ่านรูปเล่มเอกสาร ร้อยละ 99.3 ผ่านอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 10.1 ผ่านแผ่นซีดี ร้อยละ 0.4 และผ่านแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน ร้อยละ 1.8 ซึ่งในส่วนของแท็บเล็ต สมาร์ทโฟนนั้น เพิ่มขึ้นถึง 6 เท่า

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงกลุ่มวัยที่อ่านหนังสือมากที่สุด คือ วัยเด็ก อ่านหนังสือร้อยละ 91.5 ตามด้วยเยาวชน ร้อยละ 90.1 วัยผู้ใหญ่ ร้อยละ 83.1 และวัยสูงอายุ ร้อยละ 57.8 ตามลำดับ ขณะที่พบว่า ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครอ่านหนังสือมากที่สุด ร้อยละ 96.6

นายวิบูลย์ยังกล่าวอีกว่า หนังสือพิมพ์ เป็นหนังสือที่คนไทยอ่านมากที่สุด ร้อยละ 73.7 ตามด้วย วารสาร/เอกสารรายประจำ ร้อยละ 55.1 ตำรา ร้อยละ 49.2 นิตยสาร 45.6 หนังสือศาสนา ร้อยละ 41.2 ส่วนนิยาย การ์ตูน หนังสืออ่านเล่น มีผู้อ่านร้อยละ 38.5 และแบบเรียนตามหลักสูตร ร้อยละ 29.5 ซึ่งสถานที่ที่คนอ่านหนังสือมากที่สุด คือ ที่บ้าน

"วิธีการรณรงค์ให้คนรักการอ่านที่ดีที่สุด คือ ลดราคาหนังสือให้ถูกลง ปลูกฝังการรักการอ่านผ่านครอบครัว ให้สถานศึกษารณรงค์รักการอ่าน รวมถึงจัดทำห้องสมุดประชาชนในชุมชน และการปรับเนื้อหาหนังสือให้อ่านง่ายขึ้น" นายวิบูลย์กล่าว

ด้าน ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ กล่าวว่า ในประเทศไทยมีอัตราการใช้เวลาอ่านหนังสือน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น นอกจากนี้ จากสถิติการสำรวจยังพบว่า ปัจจัยที่สำคัญ คือ ปัญหาการไม่อ่าน เพราะไม่รักการอ่าน หรือไม่สนใจ พบมากถึงร้อยละ 18.1 ของผู้ที่ไม่อ่านหนังสือ

"ปัญหานี้ เป็นภารกิจหลักของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ที่ต้องร่วมมือกับองค์กรการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนพันธมิตรต่างๆ ที่เข้ามาช่วยดูแล และส่งเสริมการอ่านต่อไป" ดร.ทัศนัย กล่าว.

 

'สำนักงานสถิติแห่งชาติ-TK Park' เผยคนไทยอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 10 เฉลี่ย 37 นาที/วัน รวมถึงคนไทยนิยมอ่านจาก 'แท็บเล็ต-สมาร์ทโฟน' เพิ่มขึ้น 6 เท่า... 22 เม.ย. 2557 17:24 22 เม.ย. 2557 18:04 ไทยรัฐ