วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นครพนมจับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงยาเข้าอบรม ร.ร.วิวัฒน์พลเมือง

เยาวชนกลุ่มเสี่ยงเข้าอบรมฟื้นฟูใน ร.ร.วิวัฒน์พลเมือง

"ผู้ว่าฯ นครพนม" นำเยาวชนกลุ่มเสี่ยงเข้าอบรมฟื้นฟู ร.ร.วิวัฒน์พลเมือง เพื่อเป็นการป้องกันเชิงรุก ลดระดับความรุนแรงปัญหายาเสพติด...

เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 57 ที่กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนที่ 1 นครพนม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ฝ่ายปกครอง จ.นครพนม รุ่นที่ 1 ประจำปี 2557 โดยความร่วมมือของ จ.นครพนม ร่วมกับศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด รวมถึงหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงรุก โดยเฉพาะ จ.นครพนม เป็นพื้นที่ชายแดน ที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด

ดังนั้น จึงได้มีการประสานงานกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร และชุมชน ในการตรวจคัดกรองนำเยาวชนกลุ่มเสี่ยง รวมถึงผู้ติดยาเสพติด ที่มีความสมัครใจ จากพื้นที่ 12 อำเภอ เข้ามารับการอบรม บำบัดฟื้นฟู มีเป้าหมาย จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 60 คน รวมจำนวนทั้งหมด 300 คน ที่จะเป็นการลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติด และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน ลด ละ เลิกอบายมุข รวมถึงยาเสพติด โดยผู้เข้ารับการอบรม จะได้รับการให้ความรู้ ตั้งแต่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สภาพร่างกาย ไปจนถึงความรู้เรื่องพิษภัยของยาเสพติด และวิธีการป้องกันแก้ไข ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จากวิทยากรผู้มีความรู้

นอกจากนี้ ยังได้เตรียมพร้อมในเรื่องของการฝึกอาชีพด้านการเกษตร เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปสร้างรายได้ หลังจากสิ้นสุดการอบรม ในระยะเวลา รุ่นละ 15 วัน ซึ่งจะมีการดำเนินการอบรมต่อเนื่อง จนครบตามเป้าหมาย ควบคู่กับการปราบปรามจับกุม เพื่อลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้ได้มากที่สุด.

"ผู้ว่าฯ นครพนม" นำเยาวชนกลุ่มเสี่ยงเข้าอบรมฟื้นฟู ร.ร.วิวัฒน์พลเมือง เพื่อเป็นการป้องกันเชิงรุก ลดระดับความรุนแรงปัญหายาเสพติด... 22 เม.ย. 2557 15:32 22 เม.ย. 2557 19:22 ไทยรัฐ