วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โดย ซี.12
23 เม.ย. 2557 05:01 น.
ถามความโปร่งใส

ถามความโปร่งใส

โดย ซี.12
23 เม.ย. 2557 05:01 น.
  • Share:

มีตัวอย่างคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งน่าสนใจเกี่ยวกับการประกวดราคาจัดซื้อในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ศูนย์กลางแห่งอำนาจ

เป็นเรื่องของการอุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลคุณสมบัติทางเทคนิคการประกวดราคา โดยผู้อุทธรณ์คือ บริษัทเอกชนรายหนึ่ง ส่วนหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบคือ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

อุทธรณ์เรื่องนี้ได้ความว่า บริษัทผู้อุทธรณ์เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาต่อคณะกรรมการประกวดราคา การจัดซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้งด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แต่ไม่ได้รับการคัดเลือก จึงมีหนังสือถึงสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิคของบริษัทที่ชนะการประกวดราคาดังกล่าว

แต่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกลับตอบปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เหตุผลว่า บริษัทที่ชนะการประกวดราคาได้มีหนังสือขอสงวนสิทธิในการไม่เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลคุณสมบัติทางเทคนิคดังกล่าว ซึ่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นความลับทางการค้าของบริษัทและเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผยหรือมีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการนำไปเปิดเผยต่อผู้อื่น

ผู้อุทธรณ์จึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งมี นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ เป็นหัวหน้าคณะที่ 1 นางแน่งน้อย วิศวโยธิน กรรมการ ร้อยโทวิรัช พันธุมะผล กรรมการ นายศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล กรรมการ นายพีรพล ไตรทศาวิทย์ กรรมการผู้รับผิดชอบสำนวนอุทธรณ์ ได้พิจารณาคำอุทธรณ์ และเอกสารที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีส่งมาให้แล้ว เห็นว่า

ข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์คือ รายละเอียดของสินค้าที่บริษัทเสนอในการประกวดซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นข้อมูลที่เปิดเผยเป็นการทั่วไป มิใช่ข้อมูลทางเทคนิค หรือข้อมูลที่ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ซึ่งมีผลกระทบต่อการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด จึงไม่มีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่สามารถเปิดเผยให้ผู้อุทธรณ์ทราบได้หรือไม่

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย จึงวินิจฉัยให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์พร้อมทั้งให้สำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องแก่ผู้อุทธรณ์

นี่คือตัวอย่างเล็กๆในการปฏิบัติราชการที่หน่วยงานทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ ส่อให้เกิดความคับข้องใจถึงความโปร่งใสในการดำเนินการ

ถ้าเป็นส่วนราชการทั่วไปก็ว่าไปอย่าง แต่เมื่อเป็นหน่วยงานพิเศษอย่างเช่น สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้ว ทำให้อดคิดไม่ได้ว่าหัวเป็นอย่างไร หางก็เป็นอย่างนั้น.

 

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้