วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมควบคุมโรค

โดย

http://www.ddc.moph.go.th

www.ddc.moph.go.th เป็นเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นหนึ่งในหน่วยงานราชการที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชน ที่ทำการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการป้องกันควบคุมโรคที่ได้มาตรฐาน และสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน

ประวัติของกรม เล่าประวัติความเป็นมาของกรมควบคุมโรค พันธกิจ และภารกิจ E–Document รวมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน กรมควบคุมโรค กองคลัง กองแผนงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ใน หน้าแรก ยังมี กฎหมายของกรม สหกรณ์ออมทรัพย์ ศูนย์ราชการใสสะอาด คำแนะนำเรื่องโรคระบาดสำหรับประชาชน ฯลฯ.

 

20 เม.ย. 2557 10:18 20 เม.ย. 2557 10:18 ไทยรัฐ