วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สค.ลุยจัดสรรงบฯอิงเพศสภาพ-วัย

นายสมชาย เจริญอำนวยสุข ผอ.สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กล่าวว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านสตรี ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ที่ประชุมได้หารือถึงการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินที่ควรจะคำนึงถึงความแตกต่างทางเพศและวัยในการพิจารณาจัดสารบประมาณให้กับกระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานต่างๆประกอบด้วย ไม่ใช่จัดสรรแบบเหมาหรือยกโหล เช่น การมองว่าเป็นกระทรวงใหญ่ก็จัดสรรให้ไปเลย 10 ล้านบาท แต่ในทางปฏิบัติจริงจะต้องคำนึงถึงเรื่องเพศสภาพด้วย เช่น กระทรวงใดมีสัดส่วนของสตรีเพศ หรือมีสตรีตั้งครรภ์จำนวนมากซึ่งมีความจำเป็นในการรับบริการด้านสาธารณสุขที่มากกว่าคนปกติ ก็ควร

จะได้รับจัดสรรงบประมาณที่มากขึ้นตามสัดส่วน หรือบางจังหวัดมีเด็กที่เกิดใหม่จำนวนมากกว่าจังหวัดอื่น งบประมาณด้านการศึกษาและการสาธารณสุขก็อาจจะต้องได้รับเพิ่มมากกว่าปกติ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การดำเนินการต้องอาศัยฐานข้อมูลที่มีการจำแนกเพศ วัย และสถานะให้เห็นที่ชัดเจน ซึ่งที่ประชุมยังเห็นว่า สค.น่าจะเป็นหน่วยงานริเริ่มดำเนินการดังกล่าวให้เห็นเป็นตัวอย่าง

นายสมชาย กล่าวด้วยว่า สค.จะพยายามริเริ่มผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยได้ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าในการศึกษาวิธีการ คาดว่าใน 2-3 เดือนนี้จะพยายามศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดสรรงบประมาณด้วยการคำนึงถึงการจำแนกเพศ วัย ความต้องการของแต่ละพื้นที่ และอาจจะดำเนินการนำร่องให้เห็นเป็นตัวอย่าง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนให้เกิดผลในอนาคต.

นายสมชาย เจริญอำนวยสุข ผอ.สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กล่าวว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านสตรี ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 19 เม.ย. 2557 01:42 19 เม.ย. 2557 01:43 ไทยรัฐ