วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สำรวจ3เส้นทาง4ประเทศ

ขนส่งทางบกสัมมนาผู้ประกอบการรถบรรทุกรับเออีซี

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.57 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นายวัฒนา พัทรชนม์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดการสัมมนา “พัฒนาแนวร่วมขนส่งอาเซียน อนาคตเส้นทางขนส่งไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งสินค้าไทยรองรับการเปิดเสรีการค้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 นายวัฒนาเปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริม และกำกับดูแลระบบการขนส่งทางถนนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ของประเทศ โดยได้ดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งให้มีความเข้มแข็ง สามารถสนับสนุนภาคการค้าและอุตสาหกรรมต่างๆของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ระบบการขนส่งสาธารณะมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการขนส่ง

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวว่า การสัมมนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนน รองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยได้สำรวจเส้นทางการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จำนวน 3 เส้นทางได้แก่ ตราด-สีหนุวิลล์-พนมเปญ-โฮจิมินห์, เส้นทางมัณฑเลย์-เนปิดอว์-ย่างกุ้ง-ตาก และเส้นทางสงขลา-มาเลเซีย-สิงคโปร์ เพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งไทยได้ทราบถึงสภาพเส้นทาง พิธีการด้านการข้ามแดน-ผ่านแดน รวมถึงกฎระเบียบ และข้อปฏิบัติด้านการขนส่งสินค้าทางถนนของประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายพันธมิตรของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และผู้ประกอบการขนส่งทั้งภายในประเทศ และในระดับกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยการจัดประชุมหารือและสัมมนาระหว่างผู้ประกอบการขนส่งสินค้า พร้อมทั้งเผยแพร่เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของเครื่องหมายมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยได้ดำเนินการรวม 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไป จำนวน 400 คน.

นายวัฒนา พัทรชนม์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดการสัมมนา “พัฒนาแนวร่วมขนส่งอาเซียน อนาคตเส้นทางขนส่งไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งสินค้าไทย 19 เม.ย. 2557 00:34 19 เม.ย. 2557 00:38 ไทยรัฐ