วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กทม.ตั้งเป้า 'วิทย์-คณิต-การอ่าน' สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ

กทม.มุ่งพัฒนาการเรียนการสอน 'วิทย์-คณิต-การอ่าน' โรงเรียนในสังกัด หวังให้คะแนน 3 กลุ่มสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ...

เมื่อวันที่ 18 เม.ย.57 นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อชี้แจงนโยบายการดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการอ่าน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการอ่านของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้มีทักษะและการเรียนรู้ทางการเรียนสูงขึ้น รวมถึงมีค่าเฉลี่ยของกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศทั้ง 3 กลุ่มสาระ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพสูงขึ้น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 600 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าฝ่ายการศึกษา จาก 50 เขต ผู้อำนวยการสถานศึกษา 438 แห่ง และศึกษานิเทศก์ จำนวน 60 คน

รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า กทม.เห็นความสำคัญของการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการพัฒนาคุณภาพบุคลากรที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา จึงมีนโยบายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติ โดยเฉพาะการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ซึ่งการที่จะดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้นั้น สถานศึกษาจึงเป็นหน่วยงานที่สำคัญที่สุดที่ต้องพัฒนาการศึกษาอย่างตลอดแนว ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ รวมถึงการวัดและประเมินผล

ส่วนของผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นมา พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ต้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือและพัฒนาให้สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามสภาพปัญหาของสถานศึกษาและผู้เรียน โดยใช้กระบวนการบริหารและการจัดการเรียนรู้ ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย.

กทม.มุ่งพัฒนาการเรียนการสอน 'วิทย์-คณิต-การอ่าน' โรงเรียนในสังกัด หวังให้คะแนน 3 กลุ่มสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ... 18 เม.ย. 2557 17:08 18 เม.ย. 2557 17:44 ไทยรัฐ