วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครบ 7 วันอันตราย ตาย 322 ราย น้อยกว่าปีก่อน 1 ศพ

สรุปยอด '7 วันอันตรายสงกรานต์ 57' วันที่ 7 เกิดอุบัติเหตุ 238 ครั้ง ตาย 43 ราย รวม 7 วัน ตาย 322 ราย ลดลงจากปีก่อน 1 ราย สาเหตุหลักยังเป็น 'เมาแล้วขับ' ขณะมี 5 จังหวัดทำสถิติตายเป็นศูนย์...

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 18 เม.ย.57 ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2557 กล่าวว่า ปภ.ได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 17 เม.ย.57 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรณรงค์ “ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ” มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 238 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 43 ราย และมีผู้บาดเจ็บ 299 ราย สำหรับสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 25.21 เมาแล้วขับ ร้อยละ 21.43 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 80.40 รถปิคอัพ ร้อยละ 8.40 พฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 21.64 ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรงร้อยละ 60.08 บนถนนทางหลวงแผ่นดิน ร้อยละ 42.86 ถนนอบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 39.92 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ ช่วงเวลา 12.01–16.00 น. ร้อยละ 26.05 ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน (อายุ 20 – 49 ปี) ร้อยละ 44.44

ทั้งนี้ มีการตั้งจุดตรวจหลัก 2,275 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 67,002 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 597,820 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดีรวม 90,182 ราย สำหรับจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ จ.นครศรีธรรมราช, จ.ตรัง และ จ.ราชบุรี (จังหวัดละ 12 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ จ.เชียงใหม่ 4 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ จ.กาญจนบุรี 30 ราย

นายจารุพงศ์ ยังกล่าวสรุปอุบัติเหตุทั้งหมด รวม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 11–17 เม.ย.57) เกิดอุบัติเหตุรวม 2,992 ครั้ง (ปี2556 เกิด 2,828 ครั้ง) เพิ่มขึ้น 164 ครั้ง ร้อยละ 5.80 ผู้เสียชีวิตรวม 322 ราย (ปี 2556 เสียชีวิต 323 ราย) ลดลง 1 ราย ร้อยละ 0.31 ผู้บาดเจ็บรวม 3,225 ราย (ปี2556 บาดเจ็บ 3,040 ราย) เพิ่มขึ้น 185 ราย ร้อยละ 6.09 สาเหตุ ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ เมาแล้วขับ ร้อยละ 36.76 ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 24.47 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 79.14 รถปิคอัพ ร้อยละ 11.39 พฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัยร้อยละ 21.99 ส่วนใหญ่เกิด ในเส้นทางตรงร้อยละ 62.60 ถนน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 38.74 บนถนนทางหลวงแผ่นดิน ร้อยละ 36.83 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ ช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. ร้อยละ 32.95 ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน ร้อยละ 52.13 ทั้งนี้ จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ จ.เชียงใหม่ 116ครั้ง

สำหรับจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ จ.นครราชสีมา 14 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ จ.เชียงใหม่ 144 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ จ.ชัยนาท, จ.เพชรบุรี. จ.อ่างทอง, จ.พังงา และ จ.ยะลา อำเภอที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) จำนวน 664 อำเภอ ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 44 เขต จังหวัดที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงในช่วงเทศกาลสงกรานต์เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรหนึ่งแสนคนได้แก่ จ.อุทัยธานี 2.13 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคนสมุทรสงคราม 1.55 คนต่อประชากรหนี่งแสนคน

"ภาพรวมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2557 เป็นที่น่าพอใจระดับหนึ่ง โดยยังมีการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากรัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยผลักดันกลไกการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการเมาแล้วขับ การขับรถเร็ว ควบคู่กับการดำเนินมาตรการทางสังคม ด้วยการจัดอาสาสมัครปฎิบัติงานณ จุดตักเตือนประจำชุมชุนหมู่บ้าน เพื่อควบคุมการใช้รถใช้ถนนให้เป็นไปอย่างปลอดภัยตลอดจนจะได้เร่งเสริมสร้างความรู้และปลูกจิตสำนึก" นายจารุพงศ์ กล่าว. 

สรุปยอด '7 วันอันตรายสงกรานต์ 57' วันที่ 7 เกิดอุบัติเหตุ 238 ครั้ง ตาย 43 ราย รวม 7 วัน ตาย 322 ราย ลดลงจากปีก่อน 1 ราย สาเหตุหลักยังเป็น 'เมาแล้วขับ' ขณะมี 5 จังหวัดทำสถิติตายเป็นศูนย์... 18 เม.ย. 2557 11:19 18 เม.ย. 2557 13:00 ไทยรัฐ