วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สกอ.ปลื้มผู้บริหารอุดมฯสนใจมาตรฐาน "ทีคิวเอฟ"

ศ.ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยหลังจากปิดโครงการ สกอ.สัญจร 2557 ว่า หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด/ในกำกับ สกอ. ทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ สกอ. สัญจร 2557 พบว่า ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสนใจในประเด็นการจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษา การดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา การรับทราบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนเป็นเรื่องที่ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่สนใจ โดยการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ ทีคิวเอฟนั้น ขณะนี้มีมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 11สาขาวิชา เพื่อเป็นมาตรฐานในการพัฒนาหลักสูตร และผลิตบัณฑิต

เลขาธิการ กกอ. กล่าวต่อไปว่า สกอ. เตรียมประเมินผลสถาบันอุดมศึกษาให้จัดการเรียนการสอนให้ได้ตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา โดยจะติดตามและประเมินผล 11 สาขาวิชาที่มีผลบังคับใช้แล้ว และ สกอ.จะจัดเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ1ครั้ง เพื่อให้ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษามีความชัดเจนเพิ่มขึ้นในการดำเนินการตามนโยบายของ กกอ. และ สกอ.

ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสนใจในประเด็นการจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษา การดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา การรับทราบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ... 18 เม.ย. 2557 02:33 18 เม.ย. 2557 02:34 ไทยรัฐ