Thairath Logo
กีฬา

แฉเชียงใหม่บ้านนายกฯ-ค้างค่าจำนำข้าว 820 ล้าน

Share :

การค้าภายในจังหวัด สรุปโครงการรับจำนำข้าวของรัฐปี 2556-2557 จ.เชียงใหม่ บ้านนายกฯ ยังค้างค่าจำนำข้าวชาวนากว่า 820 ล้านบาท...

มีรายงานว่า นางนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะอนุกรรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำ ระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) มีมติเมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2556 เห็นชอบหลักเกณฑ์วิธีการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/57 รอบที่ 1 ระยะเวลารับจำนำวันที่ 1 ต.ค. 2556 - 28 ก.พ. 2557 ระยะเวลาไถ่ถอน 4 เดือน นับถัดจากเดือนที่รับจำนำ โดยองค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) รับจำนำใบประทวนนั้น

สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับชาติ ได้สรุปผลการการดำเนินงานตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปี 2556/57 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2556 – 28 ก.พ. 2557 ว่า มีการรับจำนำข้าวเปลือกโดยโรงสีในพื้นที่ และโรงสีนอกพื้นที่ รวม 140,208.506 ตัน แยกเป็น ข้าวหอมมะลิ 5,381.388 ตัน และข้าวเปลือกเหนียวยาว 10% จำนวน 134,823.118 ตัน ใบประทวนรวม 33,220 ใบ

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินให้เกษตรกรตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/2557 จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงาน ธ.ก.ส.เชียงใหม่ ณ วันที่ 1 เมษายน 2557 ได้จ่ายเงินแก่เกษตรกรทั้งหมด 16,976 ราย จำนวนเงิน 1,385,104,324 บาท คงค้างทำสัญญาและรอรับเงินจำนวน 10,826 ราย จำนวนเงินทั้งสิ้น 820,415,176 บาท.

อ่านเพิ่มเติม...
จำนำข้าวโครงการจำนำข้าวค้างจ่ายค่าจำนำข้าวชาวนารัฐบาลธ.ก.ส.เชียงใหม่