วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ส่งบลูฟิน-21 รอบสอง “ล้มเหลว”อีกรอบ -ขัดข้องด้านเทคนิค!

ภารกิจค้นหาเครื่องบินมาเลเซีย แอร์ไลน์ส วันที่ 40 ยังไม่คืบ... ส่งบลูฟิน-21 ลงไปช่วยค้นหาครั้งที่ 2 ล้มเหลวอีกรอบ ต้องขึ้นจากน้ำเร็วกว่ากำหนด แต่คราวนี้เป็นเพราะปัญหาด้านเทคนิค

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานความคืบหน้าภารกิจค้นหา เที่ยวบินเอ็มเอช 370 เป็นวันที่ 40 แล้วว่า ทีมค้นหาต้องนำ บลูฟิน-21 ยานหุ่นยนต์สำรวจใต้น้ำของกองทัพเรือสหรัฐฯ ขึ้นมาเร็วกว่ากำหนด เป็นครั้งที่ 2 เน่ืองจากเกิดปัญหาขัดข้องด้านเทคนิค เม่ือเช้าวันพุธที่ 16 เม.ย. และขณะนี้ ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียด รวมถึงระยะเวลาที่ส่งบลูฟิน-21 ลงไปใต้น้ำรอบ 2 หลังจากการส่งบลูฟิน -21 ลงไปรอบแรก ต้องนำขึ้นจากน้ำเร็วกว่ากำหนดถึง 10 ชั่วโมง เน่ืองจากใต้ท้องมหาสมุทรอินเดียลึกกว่า 4,500 เมตร ซึ่งเกินขีดความสามารถและโปรแกรมที่ตั้งไว้กับบลูฟิน -21

เจ้าหน้าที่ค้นหาเอ็มเอช 370 จากออสเตรเลีย เปิดเผยว่า การวิเคราะห์ข้อมูลโซนาร์ที่ได้จากบลูฟิน-21 ปรากฏว่าไม่พบวัตถุใดๆ ที่มีความสำคัญหรือน่าสนใจ ขณะที่ด้านเจ้าหน้าที่กองทัพเรือสหรัฐฯคนหนึ่งกล่าวถึงระยะเวลาในการส่งบลูฟิน-21 ลงไปสำรวจใต้ท้องมหาสมุทรว่าอาจนานถึง 2 เดือนสำหรับการสำรวจพ้ืนที่ 600 ตารางกิโลเมตร ในบริเวณที่คาดว่าเป็นจุดเครื่องบินตก

ส่วนภารกิจค้นหาเอ็มเอช 370 เม่ือวันที่ 16 เม.ย. ได้ใช้เคร่ืองบินทหาร 11 ลำ, เครื่องบินพลเรือน 3 ลำ และเรืออีก 11 ลำ ช่วยกันค้นหาซากเครื่องบินมาเลเซีย แอร์ไลน์ส ในพ้ืนที่ ประมาณ 55,151 ตาราง กม.

ภารกิจค้นหาเครื่องบินมาเลเซีย แอร์ไลน์ส วันที่ 40 ยังไม่คืบ... ส่งบลูฟิน-21 ลงไปช่วยค้นหาครั้งที่ 2 ล้มเหลวอีกรอบ ต้องขึ้นจากน้ำเร็วกว่ากำหนด แต่คราวนี้เป็นเพราะปัญหาด้านเทคนิค 16 เม.ย. 2557 17:55 16 เม.ย. 2557 18:06 ไทยรัฐ