วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เด็กไทยที่ถูกละเมิดสิทธิส่งเรื่องร้องเรียนยูเอ็นได้โดยตรงแล้ว

เด็กในประเทศไทยที่ถูกละเมิดสิทธิสามารถส่งเรื่องร้องเรียนไปยังคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติได้โดยตรงแล้ว เนื่องจากพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่องกระบวนการติดต่อร้องเรียน หรือ Optional Protocol to the Convention of the Rights of the Child on a Communication Procedure” (OP3 CRC) ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามและให้สัตยาบันไว้ ได้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 เมษายน 2557

พิธีสารเลือกรับฯ ฉบับนี้ อนุญาตให้เด็ก กลุ่มเด็ก หรือตัวแทนของเด็กสามารถส่งเรื่องร้องเรียนไปยังคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้โดยตรงในกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ และไม่สามารถใช้กระบวนการที่มีอยู่ในประเทศในการได้รับความยุติธรรม และเมื่อคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติลงความเห็นว่ามีการละเมิดสิทธิเด็กเกิดขึ้นจริง คณะกรรมการฯ จะให้คำแนะนำแก่รัฐบาลเพื่อจัดการและเยียวยากรณีนั้นๆ

ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในโลกและเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียที่ให้สัตยาบันในพิธีสารเลือกรับฯ ฉบับนี้ โดยได้ให้สัตยาบันเมื่อเดือนกันยายน 2555

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.unicef.org/thailand/tha/media_22397.html
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยูนิเซฟ ประเทศไทย www.unicef.or.th หรือ
www.facebook.com/unicefthailand

16 เม.ย. 2557 16:21 16 เม.ย. 2557 16:56 ไทยรัฐ