วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยกระดับผลไม้4ชนิด ใช้ GAP สู้ศึก AEC

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC เนื่องจากการผลิตสินค้าเกษตรต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งหมด นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า ขณะนี้มาตรฐาน GAP ของประเทศสมาชิกอาเซียนมีความแตกต่างกัน บางประเทศมีมาตรฐานรับรองอย่างเป็นทางการจากภาครัฐ และบางประเทศอยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการในการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของอาเซียน หรือ ASEAN GAP (ASEAN Good Agricultural Practices for Fresh Fruit and Vegetebles) ให้ใช้เป็นมาตรฐานในการผลิต การเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อให้มั่นใจว่าผลผลิตที่ผ่านมาตรฐานต้องมีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อตัวผู้ผลิต

“กรมส่งเสริมการเกษตรได้วิเคราะห์ศักยภาพของผลไม้ 4 ชนิด ทุเรียน มังคุด ลำไย และมะม่วง พบว่า มีความพร้อมจะแข่งขันในอาเซียนมากที่สุด จึงจะนำ ASEAN GAP มาส่งเสริมให้เกษตรกรแต่ละพื้นที่ได้นำไปใช้กับการผลิตผลไม้ 4 ชนิดนี้ก่อนเป็นลำดับแรก โดยจะนำเอาระบบ MRCF มาปรับใช้ในกระบวนการทำงาน ประกอบด้วย Mapping หรือการใช้ข้อมูลและแผนที่ทางการเกษตรมาสนับสนุนเกษตรกรได้อย่างตรงเป้าหมาย รวมถึงยกระดับการผลิตให้มีมาตรฐานระดับอาเซียน พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น”.

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC เนื่องจากการผลิตสินค้าเกษตรต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งหมด... 16 เม.ย. 2557 15:36 16 เม.ย. 2557 15:36 ไทยรัฐ