วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กรมวิชาการฯแก้เกี้ยว ขึ้นทะเบียนสารเคมีไม่อืด

กรมวิชาการฯแก้เกี้ยว ขึ้นทะเบียนสารเคมีไม่อืด

  • Share:

จากกรณีการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตรของกรมวิชาการเกษตร เป็นไปด้วยความล่าช้า เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง ระเบียบการใหม่นั้น นายดำรงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ชี้แจงว่า ด้วยปัจจุบันมีผู้ประกอบการยื่นขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายกับกรมวิชาการเกษตรเป็นจำนวนมาก ซึ่งข้อมูลต่างๆ ต้องผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง ในเรื่องข้อมูลพิษวิทยา การทดสอบประสิทธิภาพและผลวิเคราะห์ เพื่อนำข้อมูลที่ผ่านการเห็นชอบเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตรจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของเกษตรกร มากกว่าผลประโยชน์ของผู้ประกอบการ

“ทุกวันนี้วัตถุอันตรายที่ผ่านการขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรครอบคลุมทุกประเภทสารเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร และวัตถุอันตราย มีปริมาณมากเพียงพอต่อความต้องการใช้ของเกษตรกร ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเร่งรีบในการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายตามความต้องการของผู้ประกอบการบางราย นอกจากนี้การควบคุมการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายซึ่งเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติมิได้มีปัญหาความล่าช้าเพราะขาดผู้เชี่ยวชาญ หรือห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ที่มีเพียงแห่งเดียว ตามที่มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใด ตรงกันข้ามกรมฯ ได้ให้ความสำคัญในการพิจารณาขึ้นทะเบียนสารเคมีโดยคำนึงถึงการให้เกษตรกร ลด ละ เลิกการใช้สารเคมีวัสดุการเกษตร โดยให้ใช้อย่างจำกัดและใช้เฉพาะกรณีที่จำเป็นเท่านั้น.”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้