วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สหกรณ์ควัก 200 ล้าน...ช่วยเกษตรกร

โดย ดอกสะแบง

ย่างเข้าปีใหม่ไทย (สงกรานต์)...ก็มักจะ มีสิ่งดีๆใหม่ๆ สำหรับพวกเราชาวไทย

...แม้ในช่วงที่ผ่านอาจต้อง เผชิญกับปัญหาที่คาราคาซัง ยามนี้ก็ยังมิอาจสะสางได้ อย่างเช่นการ “จำนำข้าว” ซึ่งเกษตรกรบางรายยังไม่ได้เงิน กอดไว้แต่ใบประทวน...รอวันรอคืน

ก็มี ข่าวดี...โปรยปรายมา ให้พร้อมกับความชุ่มฉ่ำของน้ำสงกรานต์

เมื่อ ดร.ชุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ อนุมัติเม็ดเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 200 ล้านบาท บรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกร (ผู้เป็นสมาชิกสหกรณ์) 202,097 ราย สังกัด 935 สหกรณ์ใน 54 จังหวัด...ซึ่ง ได้รับผลกระทบในความล่าช้าของการรับ–จ่ายเงินจากโครงการรับจำนำข้าว

ในการนี้...ทาง กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้สหกรณ์กู้โดยคิดดอกเบี้ยเพียง 1% โดยต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจากสมาชิก เพื่อเป็นทุนให้สหกรณ์นั้นๆเอาไปให้สมาชิกกู้ลงทุนในฤดูการเพาะปลูก ในอัตราดอกเบี้ย 1% เช่นกัน (เฉพาะสมาชิกที่ยังไม่ได้รับเงินค่าข้าวเท่านั้น)

และ...เมื่อสมาชิกได้รับเงินค่าข้าวต้องชำระคืนทันที ทั้งนี้ระยะเวลาไม่เกินเดือนธันวาคม 2557 หากสหกรณ์ที่กู้เงินจากกองทุนฯไปแล้วผิดนัดต้องเสียอัตราดอกเบี้ยตามชั้นลูกหนี้ และค่าปรับ 6%

ในการนี้...ยังได้จัดทำโครงการชดเชยดอกเบี้ยแก่สหกรณ์ที่ให้ความช่วยเหลือสมาชิก ซึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการรับจำนำข้าว จากที่ยังไม่ได้รับเงินจากรัฐบาล

โดย ให้สหกรณ์จ่ายเงินค่าข้าวให้สมาชิกตามใบประทวนไปก่อน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้มีเงินทุนที่จะนำไปลงทุนในรอบการผลิตใหม่..!!

กับแนวทางนี้...ได้นำเสนอให้ “คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์” พิจารณาจัดสรรดอกผลจากกองทุนฯ 20 ล้านบาท เพื่อจ่ายชดเชยดอกเบี้ยแก่สหกรณ์ที่ดำเนินการช่วยเหลือสมาชิกที่มีหนี้สิน (ทั้งที่กู้จากสหกรณ์หรือแหล่งทุนภายนอก)

ซึ่ง...กองทุนฯจะจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยให้กับสหกรณ์เหล่านั้น ตามจำนวนเงินต้นที่จ่ายให้สมาชิกกู้ในอัตราดอกเบี้ย 5% ในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน...โดยมิให้สหกรณ์คิดดอกเบี้ยกับสมาชิก

เพราะกองทุนได้ชดเชยเงินจำนวนนี้ไป 5% แล้ว...จึงเป็นการแบ่งเบาภาระหนี้สินแก่เกษตรกร (ผู้เป็นสมาชิกสหกรณ์)..!!

 

ดอกสะแบง

15 เม.ย. 2557 09:53 15 เม.ย. 2557 09:53 ไทยรัฐ