วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สสอท.ถกภาคเอกชนผลิตบัณฑิตคุณภาพ

เผยไม่มั่นใจเกณฑ์จัดทางไกล จี้ สกอ.ทบทวนตัวบ่งชี้ประเมินภายใน

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ในฐานะนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย หรือ สสอท.เปิดเผยว่า จากโครงการ สกอ.สัญจร 2557 สสอท.นำเสนอปัญหาการจัดการเรียนการสอน เช่น ความไม่แน่ใจในเกณฑ์การจัดการศึกษาทางไกล ซึ่ง ม.เอกชนหลายแห่งมีความพร้อม ขณะเดียวกัน ม.เอกชนจะเน้นผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ทำให้มุ่งสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้ สสอท.จะหารือกับสภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรม สมาคมการท่องเที่ยว และสมาคมการธนาคารไทย เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาบัณฑิตยุคใหม่ที่ภาคเอกชนต้องการ เพราะแต่ละแห่งจะมีจุดเด่นของตนเองตามอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญแตกต่างกัน แต่ทุกคนต่างต้องการผลิตบัณฑิตคุณภาพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และเป็นกำลังคนในการพัฒนาประเทศ

ด้าน ดร.มัทนา สานติวัตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (มกท.) กล่าวว่า ม.เอกชนต้องการให้ สกอ. ทบทวนเรื่องของการประกันคุณภาพภายใน เนื่องจากขณะนี้มีตัวบ่งชี้บางตัวที่ในทางปฏิบัติทำได้ยาก เช่น ตัวบ่งชี้ที่ สกอ.นิยามว่าผู้เรียนเป็นคนดี ซึ่งในทางปฏิบัติการกำหนดให้ผู้เรียนเป็นคนดีจะมีแนวทางอย่างไร ขณะนี้ยังไม่ชัดเจน แต่ละแห่งต้องเตรียมการกันเอง ทำให้รูปแบบมีความแตกต่างกัน ซึ่งจะสามารถเทียบเคียงกันได้หรือไม่ ทั้งการวัดตามกรอบชั่วโมงที่นิสิตนักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเป็นคนดี เพียงพอหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีเรื่องตัวบ่งชี้ เรื่องจำนวนสัดส่วนอาจารย์ ซึ่ง สกอ.นับคะแนนเฉพาะอาจารย์ระดับปริญญาโท เอก และผู้มีตำแหน่งทางวิชาการ แต่บุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะฝ่ายสนับสนุนจะมีผู้ช่วยอาจารย์ซึ่งจบปริญญาตรี เช่น ผู้ช่วยสอน ผู้ดูแลห้องแล็บ ห้องปฏิบัติการ แต่ สกอ.กลับไม่นับอาจารย์กลุ่มนี้เข้าไปในการประกันคุณภาพ เป็นต้น จึงอยากให้ สกอ.ปรับเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในบางตัวให้มีความชัดเจน และสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย.

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ในฐานะนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย หรือ สสอท.เปิดเผยว่า จากโครงการ สกอ.สัญจร 2557 สสอท.นำเสนอปัญหาการจัดการเรียนการสอน 14 เม.ย. 2557 02:09 14 เม.ย. 2557 02:11 ไทยรัฐ