Thairath Logo
กีฬา

ทร.นำเยาวชนเข้าโครงการ 'ยุวนาวีหัวใจพอเพียง'

Share :

ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ทร. นำเยาวชนเข้าโครงการ "ยุวนาวีหัวใจพอเพียง" เพื่อปลุกจิตสำนึกเรียนรู้วิถีธรรมชาติ สังคมไทย โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 12 เม.ย.57 น.อ.เอกชัย สุขวรรณโณ เสนาธิการศูนย์ฝึกทหารใหม่ (ศฝท.) กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นประธานปิดโครงการยุวนาวีไทยหัวใจพอเพียง ประจำปี 2557 เพื่อสร้างวิธีคิดและปลุกจิตสำนึกแห่งการเป็นเยาวชนโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้วิถีแห่งธรรมชาติ และวิถีแห่งสังคมไทย และมอบเกียรติบัตร ณ ศูนย์การเรียนทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงคณะกรรมการ และเยาวชน 60 คน ร่วมปิดโครงการ

น.ต.ฉัตรชัย สุขสกุล หัวหน้าแผนกสวัสดิการ กองบริการ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ในฐานะคณะกรรมการดำเนินโครงการ กล่าวว่า การจัดทำโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างกระบวนการวิธีคิดปลุกจิตสำนึกแห่งการเป็นเยาวชนไทย โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้วิถีแห่งธรรมชาติวิถีแห่งสังคมไทย สร้างภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพความคิดโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการสร้างปฏิบัติ นอกจากนั้น ยังได้เพิ่มการอบรมความรู้ด้านขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของทหารเรือตลอดจนฝึกการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ซึ่งใช้ศูนย์การเรียนทฤษฎีใหม่ เป็นสถานที่ในการฝึกอบรม

น.อ.เอกชัย สุขวรรณโณ เสนาธิการศูนย์ฝึกทหารใหม่ (ศฝท.) กล่าวว่า สำหรับศูนย์การเรียนทฤษฎีใหม่เป็นสถานที่ให้ความรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยที่ผ่านมา ส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ เอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และนำความรู้ที่ได้รับนั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันเป็นอย่างดี เช่นเดียวกันกับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จะได้รับการฝึกทักษะทั้งด้านความคิด และมุมมองต่างๆ เกิดความคิด และมุมมองที่แตกต่างกัน บางคนเกิดแรงบันดาลใจที่จะนำไปสร้างสรรค์นวัตกรรมทางความคิดได้มากมายและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย.

อ่านเพิ่มเติม...