Thairath Logo
กีฬา

มทร.ธัญบุรี เร่งปรับพื้นฐานวิชาช่างนักศึกษาใหม่

Share :

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรีเปิดเผยว่า นักศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อกับ มทร.ธัญบุรี ในปี 2557 ตนได้กำหนดให้มีการเรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 30% ของคะแนนสอบเข้า โดยจะเรียนปรับพื้นฐาน 48 ชั่วโมง ตั้งแต่เดือนเม.ย.- ส.ค.2557 ส่วนนักศึกษาที่สอบเข้าเรียนต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ใช้วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีคะแนนสอบวิชาชีพเฉพาะในส่วนของวิชากลศาสตร์วิศวกรรมต่ำกว่าเกณฑ์50% ของคะแนนสอบเข้าก็จะต้องเรียนปรับพื้นฐานในราย วิชา Engineering Mechanics ในเดือนมิ.ย.-ก.ค.2557

รวมไปถึงนักศึกษาที่สอบเข้าในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ใช้วุฒิการศึกษา ม.6 จะต้องเรียนปรับพื้นฐานในรายวิชา Engineering Drawingในเดือน มิ.ย.-ก.ค.2557 ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้นักศึกษาคนใดจะต้องเรียนปรับพื้นฐานบ้างนั้น ให้ตรวจสอบดูรายชื่อได้ที่ www.rmutt.ac.th อย่างไรก็ตาม การที่มหาวิทยาลัยมีการปรับพื้นฐานวิชาที่เกี่ยวกับช่างพื้นฐาน เนื่องจากหลักสูตรใหม่ เน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และที่ผ่านมานักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับ ม.6 จะมีความเก่งในวิชาด้านวิทยาศาสตร์ แต่จะด้อยในวิชาช่างฝีมือพื้นฐาน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีแนวคิดที่จะปรับพื้นฐานเพิ่มใน 2 วิชาดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลดีต่อเด็กให้เกิดความเข้าใจเพิ่มขึ้นด้วย.

อ่านเพิ่มเติม...
ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐมทร.ธัญบุรีปรับพื้นฐานการเรียนนักศึกษาวิชาช่าง