วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ป่าไม้ชูแผนบริหารกิจการบ้านเมือง

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า กรมป่าไม้ได้จัดทำแผนบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพราะโดยหลักการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักธรรมาภิบาล และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีนโยบายในด้านการกำกับบริหารจัดการองค์กร จึงเป็นที่มาของนโยบายใน 4 ด้าน คือ นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายในด้านองค์กรและนโยบายด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งทั้งหมดกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติระยะ 4 ปี โดยจะดำเนินการปฏิบัติให้เชื่อมโยงไปกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร และหลักธรรมาภิบาล ที่จะผลักดันให้ การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างบรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานมีศักยภาพสูงสุด รวมถึงยังสามารถตรวจสอบติดตามผลเพื่อนำมาประเมินวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

กรมป่าไม้ได้จัดทำแผนบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพราะโดยหลักการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักธรรมาภิบาล และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีนโยบายในด้านการกำกับบริหารจัดการ 12 เม.ย. 2557 01:09 12 เม.ย. 2557 01:10 ไทยรัฐ


advertisement