วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เร่งชูเทศบาลนครนนทบุรี-พัทยา นำร่อง 'เมืองเป็นมิตรคนสูงวัย'

"กรมอนามัย" จับมือเทศบาลนครนนทบุรีและเมืองพัทยา ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ สานต่อโครงการเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ:Age-Friendly Cities ชูเทศบาลนครนนทบุรีและเมืองพัทยา นำร่องเตรียมการรองรับระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว...

วันที่ 9 เม.ย. 57 ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ : Age-Friendly Cities” ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี จ.นนทบุรี ว่า ปัจจุบันประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ หมายความว่า ประชากรที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีจำนวนและสัดส่วนมากขึ้น

ทั้งนี้ พบว่า ประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จาก 7 ล้านคน หรือร้อยละ 10.7 ในปี 2550 เป็น 7.5 ล้านคน หรือร้อยละ 11.7 ในปี 2553 และเพิ่มเป็น 9.7 ล้านคน หรือร้อยละ 15.04 ในปี 2557 และพบว่า มีผู้สูงอายุอยู่คนเดียว จำนวน 0.6 ล้านคน หรือร้อยละ 7.7 และอยู่ลำพังกับคู่สมรส จำนวน 1.3 ล้านคน หรือร้อยละ 16.3 ในปี 2555

จากรายงานการสำรวจสุขภาวะผู้สูงอายุไทย 2556 โดยกรมอนามัยร่วมกับ HITAP พบว่า ผู้สูงอายุไทยเพียงร้อยละ 5 มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ขณะที่เหลือส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 95 เจ็บป่วยด้วยโรคใดโรคหนึ่ง ได้แก่ เบาหวาน ร้อยละ 18 ความดันโลหิตสูง ร้อยละ 41 ข้อเข่าเสื่อม ร้อยละ 9 พิการร้อยละ 6 ซึมเศร้า ร้อยละ 1 และมีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน ถึง 1 ใน 3 หรือร้อยละ 43 ในขณะที่ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์เพียงร้อยละ 26 ผู้สูงอายุต้องการคนดูแลอย่างต่อเนื่องและการดูแลระยะยาว

อีกทั้งปัญหาด้านการมองเห็นมีผู้สูงอายุเพียง 1 ใน 4 ที่มองเห็นชัดเจน ปัญหาด้านการบดเคี้ยวอาหารและสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 4 ใน 10 คน มีฟันใช้งานน้อยกว่า 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบ และผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียงยังเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพถึงร้อยละ 12 และพบว่า สถานพยาบาลมีการปรับปรุงทางกายภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการเพียงร้อยละ 60 สถานการณ์ของผู้สูงอายุที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งนอกจากส่งผลกระทบด้านสุขภาพแล้ว ยังส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วย

การเตรียมการรองรับสภาพปัญหาของผู้สูงอายุเป็นประเด็นที่สำคัญ ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดวิสัยทัศน์ "ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน” โดยกำหนดผลกระทบระดับชาติ 10 ปี ไว้ คือ 1.อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดไม่น้อยกว่า 80 ปี และ 2.อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า 72 ปี

กรมอนามัยตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มวัยสูงอายุ จึงดำเนินการจัดทำโครงการเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ : Age Friendly Cities ปี 2557 ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลนครนนทบุรี จ.นนทบุรี และเมืองพัทยา จ.ชลบุรี เป็นพื้นที่นำร่องในการดำเนินโครงการ            

“ทั้งนี้ กรมอนามัยยังได้จัดประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่องเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ : Age-Friendly Cities เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ถ่ายทอดเทคโนโลยี วิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมการรองรับระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวโดยท้องถิ่น ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว.      

"กรมอนามัย" จับมือเทศบาลนครนนทบุรีและเมืองพัทยา ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ สานต่อโครงการเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ:Age-Friendly Cities ชูเทศบาลนครนนทบุรีและเมืองพัทยา... 9 เม.ย. 2557 15:16 9 เม.ย. 2557 16:04 ไทยรัฐ