วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'สมพงษ์' ชี้โจทย์การศึกษาพูดยาก ทำยาก แนะลุยปฏิรูปครั้งใหญ่

'สมพงษ์' ชี้โจทย์การศึกษาพูดยาก ทำยาก แนะลุยปฏิรูปครั้งใหญ่

  • Share:

นักวิชาการ ชี้โจทย์การศึกษาพูดยาก ทำยาก แต่ต้องรีบแก้ไข ลุยปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ สู้ด้วยคุณภาพในการสร้างเด็กให้เป็นคนดี ไม่แข่งขันด้วยคะแนน ทิ้งระบบการศึกษาแบบลู่เดียว...
        
เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 57 รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การศึกษาปัจจุบันตอบโจทย์คนเพียงร้อยละ 30 สำหรับเด็กและเยาวชนในเมืองและคนที่มีฐานะดี โดยเฉพาะ ร.ร.ดีเด่นดัง 369 แห่ง แต่อีกร้อยละ 70 ร.ร. กว่า 30,000 แห่ง ซึ่งเป็น ร.ร.ที่อยู่ในชนบทเด็กและเยาวชน ได้ความรู้ครึ่งๆ กลางๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถนำไปประกอบอาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ และมีรายได้ที่ดีได้ในอนาคต ประเทศไทยจึงเป็นระบบการศึกษาที่บางครั้งขาดวิ่น บางครั้งสมบูรณ์เกินไป เป็นความเสมอภาคที่แตกต่าง เพราะเป็นการศึกษาที่คิดแบบลู่เดียว สำหรับคนร้อยละ 30 ดังนั้น อีกร้อยละ 70 จะต้องมาช่วยกันคิดออกแบบว่า ถ้าจะปฏิรูประบบการศึกษา จะทำเพื่อคน ร้อยละ30 หรือร้อยละ 70 หรือเต็ม 100 ของเด็กและเยาวชนทั้งประเทศ

ดังนั้น ถ้าจะทำเพื่อเด็กและเยาวชนทั้งหมด เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จำเป็นต้องมีการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ โดยให้ความสำคัญและหันมามอง ร.ร.ขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งเป็นฐานใหญ่สำหรับกลุ่มผู้แพ้ ยากจนและขัดสน ทำอย่างไรให้การศึกษาของเด็กและเยาวชนไทยดีขึ้นไม่ใช่ปล่อยตามยถากรรม  เพราะปัญหาปัจจุบัน มีการจัดระบบการศึกษา ร.ร.แบบลู่เดียว ส่งผลกระทบให้เด็กหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มที่หลุดออกจากระบบการศึกษา กลุ่มเสี่ยง และเด็กกลุ่มอื่นๆหายไปจากระบบการศึกษา อย่าลืมว่ายังมีเด็กและเยาวชนร้อยละ 70 ที่มีทั้งเด็กเก่ง เด็กดี และเด็กกลุ่มเสี่ยงบนลู่ทางเดียวกัน จำเป็นต้องมีลู่ทางเลือกให้กับเด็กที่ทัดเทียมกัน นี่คือหลักสำคัญที่จะต้องปฏิรูปการศึกษา ขณะนี้ระบบการศึกษาไม่ได้ทำเพื่อเด็กและเยาวชนแต่ทุกคนกำลังทำเพื่อตนเอง ร.ร.สร้างสิ่งที่เป็นความทุกข์ ความเครียด ความกดดันให้แก่เด็กและเยาวชนจำนวนมาก แต่สุขภาวะของเด็ก เยาวชน และโรงเรียน คืออะไร

รศ.ดร.สมพงษ์ กล่าวต่อว่า ในกรณีโรงเรียนหนองขนาก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เป็นเด็กนักเรียนชาย ขอบการจะไปเน้นคะแนน ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาไม่ได้ เพราะข้าวจะกินยังไม่มี แค่ประครองชีวิตเด็กยังยาก ครูจึงต้องสอนให้เด็กมีทักษะและดำรงชีวิตอยู่ให้ได้ และกรณีตัวอย่าง ร.ร.ควนโดนวิทยา อ.ควนโดน จ.สตูล  ขอย้ำให้คนที่เกี่ยวข้องต่อการจัดการศึกษาต้องลงไปดูการจัดการเรียนการสอนที่ผู้อำนวยการต้องการให้ ร.ร.มีความสุข ไม่มีการแข่งขัน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนแจ่มใส อารมณ์ดี ช่างคิดช่างพูด สภานักเรียนและเด็กทุกคน มีกิจกรรมโดดเด่นระดับประเทศ ร.ร.ปลอดขยะ (Zero Waste School) ซึ่งทำอย่างจริงจังมาก จนสามารถแตกยอดไปยังกิจกรรมการทำก๊าซชีวภาพ ธนาคารขยะ ร้านค้าศูนย์บาท การทำปุ๋ยหมัก สวนเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้เด็กคิดวิเคราะห์ พัฒนาโจทย์ แข่งขัน เป็นตัวแทนสร้างชื่อเสียงให้ ร.ร.ได้ ซึ่งเป็นตัวอย่าง ร.ร.ที่ดี เป็น ร.ร.ขนาดกลาง มีนักเรียน 375 คน ห้องเรียนละ30 คน ทำให้ครูและนักเรียนรวมถึงผู้บริหารใกล้ชิดแก้ไขปัญหาเด็กได้ โดยสามารถสร้างคุณสมบัติเด็กและเยาวชนได้  สร้างความสุขให้แก่ครู และที่สำคัญที่สุด "ดึงเด็กกลับชุมชน" ด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรมดี สู้ด้วยเรื่องคุณภาพ เน้นพัฒนาให้เด็กเป็นคนดี นิสัยดี ไม่เกเร พูดรู้เรื่อง พ่อแม่เกิดความภาคภูมิใจที่ทำให้ลูกเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ติดเกม ไม่ติดวัตถุ เอาชนะเรื่องการแข่งขันเรื่องคะแนนได้ ที่สำคัญนำความรู้ที่ ร.ร.ไปช่วยที่บ้าน และมีจิตอาสาในการช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่น ซึ่งทั้ง 2 ร.ร. เป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยในโครงการการบูรณาการพลังเด็กและเยาวชนกับพลังชุมชนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านเด็กและเยาวชนได้รับทุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สสส.ซึ่งตนเป็นหัวหน้าโครงการ ดังนั้น ถึงเวลาพัฒนา ร.ร.ขนาดกลางและขนาดเล็กให้ดีขึ้นโดยเร็ว
           
"เด็กกับพ่อแม่ผู้ปกครองต้องกล้าตัดสินใจครั้งใหญ่ในการที่ทำให้ ร.ร.ขนาดกลางและขนาดเล็กที่ทุกคนปล่อยปละละเลยหันกลับมาช่วยกันพัฒนา นอกจากนี้ ความวุ่นวายในสังคมประเทศไทย หากจะลดความขัดแย้งลดปัญหาคนทะเลาะกัน ต้องลดปัญหาการศึกษาในเรื่องความแตกต่างและความเหลื่อมล้ำ โดยเริ่มจากฐานที่เท่ากันคือสร้างคุณภาพ ร.ร.ในเมืองกับชนบทให้ใกล้เคียงกันไม่ใช่แตกต่างกันราวฟ้ากับดินอย่าตอบโจทย์คนแค่ร้อยละ 30 นี่คือภาระที่ยิ่งใหญ่ แม้ว่าโจทย์การศึกษาพูดยาก ทำยาก แต่ต้องรีบแก้ไขและเรื่องปฏิรูปหลักสูตรใหม่ที่ลืมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ลืมรากเหง้าของตนเอง ไม่เห็นความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรท้องถิ่น วัฒนธรรม และภูมิปัญญา จะทำให้เกิดความเป็นวัตถุนิยม แท็บเล็ตนิยม ความเป็นโลกในศตวรรษที่ 21 คิดแต่เรื่องคิดวิเคราะห์ ครีเอทีฟ จนในที่สุดวัฒนธรรมภูมิปัญญาเราจะอ่อนและหายไปตามลำดับเช่น กรณีข่าวฆ่ายกครัว 2 ครอบครัวเป็นเรื่องของสังคมป่วยขนาดหนักต้องสร้างรากคุณธรรม ศีลธรรมอย่างจริงจังได้แล้ว" รศ.ดร.สมพงษ์ กล่าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้