วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โปรดเกล้าฯ ให้ 'ศศิธารา' ออกจากราชการแล้ว

เว็บไซต์สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (www.ratchakitcha.soc.go.th) มีการเผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนพ้นจากตําแหน่ง เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้...

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนพ้นจากตําแหน่ง

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้มีคําสั่งลงโทษปลด น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2557

จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ น.ส.ศศิธารา พ้นจากตําแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2557

ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2557

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี

สำหรับกรณีที่มีคําสั่งลงโทษปลด น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ออกจากราชการนั้น สืบเนื่องมาจากกรณีที่ น.ส.ศศิธารา เกี่ยวข้องกับความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์อาชีวศึกษา โครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) จึงทำให้ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง จากนั้นมีการตัดสินว่าการกระทำของ น.ส.ศศิธารานั้น ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดี และไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง จึงเสนอให้ลงโทษปลดออกจากราชการตาม พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551.

 

 

 

เว็บไซต์สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (www.ratchakitcha.soc.go.th) มีการเผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนพ้นจากตําแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้... 9 เม.ย. 2557 09:28 9 เม.ย. 2557 10:04 ไทยรัฐ