วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พท.ออกแถลงการณ์ ปลุก ปชช.ต้าน 'เทือก' ตั้งรัฏฐาธิปัตย์

เพื่อไทยออกแถลงการณ์ปลุกประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ องค์กรอิสระ ต้าน "สุเทพ" ตั้งรัฏฐาธิปัตย์ ขู่ใครร่วมมือเข้าข่ายล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย จี้ กกต.-รัฐบาล รีบตราพระราชกฤษฎีกาจัดการเลือกตั้งใหม่ ...

ที่พรรคเพื่อไทย เมื่อวันที่ 8 เมษายน แกนนำพรรคเพื่อไทย นำโดย นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรค นายโภคิน พลกุล คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรค นายวีระกานต์ มุสิกพงศ์ แกนนำ นปช. ร่วมกันอ่านแถลงการณ์พรรคเพื่อไทย โดยนายโภคิน เป็นตัวแทนอ่านแถลงการณ์พรรคเพื่อไทยว่า กรณีที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. ประกาศเมื่อวันที่ 5 เม.ย.57 ตั้งตนเองเป็นรัฏฐาธิปัตย์ เพื่อเสนอทูลเกล้าฯ แต่งตั้งนายกฯคนกลาง ถือเป็นทำผิดรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ดังนี้

1.เป็นการทรยศต่ออำนาจปวงชนชาวไทยและพระมหากษัตริย์ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 3 เพราะนายสุเทพไม่ใช่รัฐสภา ครม. หรือศาล แต่เป็นกบฏซึ่งมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 113 และ 116

2.เป็นการทรยศต่อระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 2 ที่บัญญัติว่า ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การกระทำและการประกาศของนายสุเทพจึงเป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูญมาตรา 2 และมาตรา 6 ที่บัญญัติว่า รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ 

3.เป็นการล่วงละเมิดพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 8 ที่บัญญัติว่า องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ และ รัฐธรรมนูญมาตรา 195 บัญญัติว่า บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการอันเกี่ยวกับราชการแผ่นดิน ต้องมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญนี้ ดังนั้น ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการจึงได้แก่ รัฐมนตรีหรือบุคคลอื่นที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้เท่านั้น ดังนั้น การที่นายสุเทพกำหนดตัวเองเป็นรัฏฐาธิปัตย์ จึงเป็นการฉีกรัฐธรรมนูญ ล่วงละเมิดต่อองค์พระมหากษัตริย์อย่างชัดแจ้ง

4.ปวงชนชาวไทยมีสิทธิและหน้าที่ต่อต้านและพิทักษ์ระบอบประชาธิปไตย และอำนาจปวงชนชาวไทย และพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 69 ที่บัญญัติว่า บุคคลย่อมมีสิทธิ์ต่อต้านโดยสันติวิธี ซึ่งการกระทำใดๆ ที่ให้ได้มาซึ่งอำนาจการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้ เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

นายโภคิน กล่าวว่า ดังนั้น ประชาชนที่รักประชาธิปไตยมีหน้าที่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และการ ปกครองระบอบประชาธิปไตย มีสิทธิ์ต่อต้านโดยสันติวิธีต่อการกระทำของนายสุเทพ พรรคเพื่อไทยจะดำเนินการทุกวิถีทางตามกรอบรัฐธรรมนูญและกฎหมาย เพื่อรักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ขอเรียกร้องให้ประชาชน หน่วยงานรัฐ ใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 69 มาตรา 70 ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อต่อต้านนายสุเทพอย่างเข้มแข็ง อย่ากลายเป็นเครื่องมือของนายสุเทพ รวมทั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ อย่าร่วมมือ หรือสมคบคิดกับนายสุเทพ เพราะจะเข้าข่ายล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

พรรคเพื่อไทยเห็นว่า ทางออกของประเทศเพื่อให้การใช้อำนาจรัฏฐาธิปัตย์เป็นไปโดยถูกต้อง คือการเลือกตั้ง ดังที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยที่ 9/2549 วันที่ 8 พ.ค.49 จึงเรียกร้องให้ กกต. และรัฐบาล รีบตราพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหม่โดยด่วน.

เพื่อไทยออกแถลงการณ์ปลุกประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ องค์กรอิสระ ต้าน "สุเทพ" ตั้งรัฏฐาธิปัตย์ ขู่ใครร่วมมือเข้าข่ายล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย จี้ กกต.-รัฐบาล รีบตราพระราชกฤษฎีกาจัดการเลือกตั้งใหม่ ... 8 เม.ย. 2557 14:38 8 เม.ย. 2557 15:29 ไทยรัฐ