Thairath Logo
กีฬา

คนไทยดับเหตุจราจร อันดับ 4 ของโลก 70% ตรวจพบแอลกอฮอล์

Share :

สวน.เผยประเทศไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร อันดับ 4 ของโลก พบช่วงปีใหม่-สงกรานต์ ตรวจพบแอลกอฮอล์ในผู้เสียชีวิตกว่าร้อยละ 70.9 พร้อมจี้รัฐบาลจริงจังบังคับใช้กฎหมายมากกว่านี้...

น.ส.โศภิต นาสืบ นักวิชาการสำนักวิจัยนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ (สวน.) เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรเป็นที่ 4 ของโลก มีผู้เสียชีวิตปีละ 26,312 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่มีประชากรใกล้เคียงกัน เช่น สหราชอาณาจักร พบว่า คนอังกฤษเสียชีวิตบนถนนทั้งปีรวมกัน น้อยกว่าคนไทยตายในช่วง 24 วัน

ทั้งนี้ จากการศึกษาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรของสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่า ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ปี 2556 ร้อยละ 70.9 ตรวจพบปริมาณแอกอฮอล์ในเลือด ร้อยละ 60.1 มีระดับแอลกอฮอล์เกินระดับที่กฎหมายกำหนด หรือเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ โดยกลุ่มที่ดื่มมีค่าเฉลี่ยระดับแอลกอฮอล์ในเลือดขณะเสียชีวิตสูงถึง 189 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หรือสูงเกือบ 4 เท่าของที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ พบว่า สัดส่วนผู้เสียชีวิตที่ดื่มสุราก่อน และปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดสูงใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินถนน และลักษณะยานพาหนะ ทั้งรถจักรยาน จักรยานยนต์ และรถยนต์ ที่น่าเป็นห่วงคือ เยาวชนที่อายุน้อยกว่า 20 ปี เสียชีวิต ร้อยละ 56 ดื่มสุราก่อนเสียชีวิต และมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเฉลี่ยถึง 139 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ทั้งที่ตามกฎหมายกลุ่มนี้ยังไม่ควรหาซื้อสุรามาดื่ม

ด้าน นพ.ทักษพล ธรรมรังสี ผู้อำนวยการ สวน. กล่าวว่า รัฐบาลควรจริงจังในการแก้ปัญหานี้มากกว่าการรณรงค์เป็นครั้งคราว ด้วยการให้แต่ละจังหวัดตั้งเป้าจำนวนการตรวจแอลกอฮอล์ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เช่น อำนาจในการเรียกให้ตรวจ อำนาจในการยึดรถ ยึดใบอนุญาต การเรียกค่าปรับ และการนำคดีขึ้นสู่กระบวนการอย่างรวดเร็ว เป็นต้น.

 

อ่านเพิ่มเติม...
อุบัติเหตุจราจรอุบัติเหตุสงกรานต์เมาแล้วขับสวน.สำนักวิจัยนโยบายสร้างเสริมสุขภาพโศภิต นาสืบปริมาณแอลกอฮอล์