วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ชะงัก! บรรจุข้าราชการเพิ่ม สธ. ต้องรอเสนอ ครม.ชุดใหม่

ชะงัก! บรรจุข้าราชการเพิ่ม สธ. ต้องรอเสนอ ครม.ชุดใหม่

  • Share:

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยกระทรวงสาธารณสุขยังไม่สามารถบรรจุข้าราชการเพิ่มใหม่ในทุกวิชาชีพ ต้องรอเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ก่อน เป็นไปตามเงื่อนไขยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ ยืนยันไม่กระทบขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ฯ... 

นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องการขอตำแหน่งข้าราชการเพิ่มใหม่ 7,547 อัตราเพื่อบรรจุในปี 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดเดิม ได้เห็นชอบเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 จัดสรรตำแหน่งแก้ไขปัญหาขาดแคลนกำลังคนของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 22,641 อัตรา ระหว่างปี 2556-2558 ว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขยังไม่สามารถดำเนินการบรรจุข้าราชการใหม่ทุกสายวิชาชีพได้ รวมทั้งแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร จบใหม่ใช้ทุนตามสัญญาจำนวน 2,947อัตรา เนื่องจากการกำหนดตำแหน่งที่จะบรรจุต้องเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ก่อน เพราะคณะรัฐมนตรีรักษาการไม่มีอำนาจอนุมัติตำแหน่งเพิ่มใหม่ ซึ่งในระหว่างนี้ได้วางแผนความพร้อมเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้ว    
 
กระทรวงสาธารณสุขได้ปฏิบัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ซึ่งกำหนดมาตรการให้กระทรวงฯ ต้องดำเนินการไว้ 2 มาตรการคือมาตรการเร่งด่วนและมาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาว โดยมาตรการเร่งด่วน คปร. กำหนดว่าในปีงบประมาณ 2557-2558 ให้กระทรวงสาธารณสุข วางแผนอัตรากำลังคนที่จำเป็นและตามความเหมาะสมก่อน คปร.จึงจะพิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการสายวิชาชีพ 24 สายงาน เพิ่มใหม่จำนวนปีละ 7,547 อัตรา ให้ตามความเหมาะสมก่อนนำเข้าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งขณะนี้กระทรวงฯ ได้ดำเนินการวิเคราะห์อัตรากำลังที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากภาระงานของตำแหน่งแต่ละวิชาชีพ ในสถานบริการสาธารณสุขสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับใน 12 เขตบริการสุขภาพ และได้เชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลกำลังคนของสำนัก งานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) แล้ว พร้อมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ได้ทันที 

อย่างไรก็ตาม ระหว่างการรอบรรจุเป็นข้าราชการใหม่นั้น กระทรวงสาธารณสุขมั่นใจว่าไม่ได้กระทบกับขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ ยังมีความเชื่อมั่นในระบบของกระทรวงสาธารณสุข ตัวอย่างจากกลุ่มแพทย์จบใหม่ในปี 2557 นี้ พบว่ามีแพทย์ลาออกเพียง 9 คน เป็นแพทย์จบใหม่จากโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 3 คน จากที่จบทั้งหมด 878 คน เป็นแพทย์ที่จบจากมหาวิทยาลัยต่างๆ 6 คน จากจบทั้งหมด 1,830 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3
 
นอกจากเรื่องการบรรจุข้าราชการใหม่แล้ว กระทรวงสาธารณสุขยังได้เร่งแก้ไขการเยียวยา ให้ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ ที่จบการศึกษา พ.ศ.2545-2550 และได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการก่อนวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2555 จำนวนประมาณ 12,000 คน เนื่องจากหลังการบรรจุพบว่ามีความแตกต่างจากลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการที่ได้รับการบรรจุเมื่อ พ.ศ.2556 จำนวน 7,547 อัตรา ซึ่งหลักเกณฑ์ของ ก.พ. ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ที่สามารถนำอายุงานตั้งแต่เริ่มเป็นลูกจ้างชั่วคราวมานับรวมอายุราชการ เพื่อใช้ประกอบการจัดทำเอกสารวิชาการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นได้ และได้รับอัตราเงินเดือนต่อจากฐานเดิมได้เลย ไม่ต้องเริ่มต้นในตำแหน่งใหม่ ส่งผลให้ผู้ที่บรรจุรุ่นหลังนี้ได้รับสิทธิ์ที่เหลื่อมล้ำกว่ากลุ่มแรก กระทรวงฯ ได้เร่งแก้ไขเยียวยาโดยหารือกับ ก.พ. ขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของ ก.พ. คาดว่าจะทราบผลสิ้นเดือนนี้ นายแพทย์วชิระ กล่าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้