วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พัฒนาการอำเภอ

โดย ซี.12

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ) จำนวน 38 คน

1.นายภาณุวัฒน์ ภูฆัง พัฒนาการอำเภอเมืองกาญจนบุรี 2.นายกฤช จันทราศรี พัฒนาการอำเภอศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 3.นางประเกียรติ จันทิหล้า พัฒนาการอำเภอชุมแพ ขอนแก่น 4.นายอาวินน์ อัศวธาดา พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง 5.นางพิมพ์พร นพวงศ์ พัฒนาการอำเภอพาน เชียงราย 6.นางสโนไวท์ สุขทวีสถิตย์กุล พัฒนาการอำเภอฝาง เชียงใหม่ 7.นางสาวสุชลี วาทะสัตย์ พัฒนาการอำเภอนครชัยศรี นครปฐม 8.นางสาวเครือวัลย์ สุริยะจันทร์ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม นครพนม 9.นายไพโรจน์ อรรถอารา พัฒนาการอำเภอเมืองนครสวรรค์ 10.นายสาธิต สุราพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองน่าน

11.นายสุเชาว์ วงศ์แสง พัฒนาการอำเภอเมืองบึงกาฬ 12.นายธานี แม้นเทวิน พัฒนาการอำเภอเมืองปราจีนบุรี 13.นายสมหวัง เพ็ชรทูลย์ พัฒนาการอำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 14.นายสมนึก บุญยี่ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก เพชรบูรณ์ 15.นายมังกร ศรีษะโครต พัฒนาการอำเภอเมืองสารคาม 16.นายวีรวัฒน์ นันทบุรมย์ พัฒนาการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 17.นายสญชัย อ่อนศรีทอง พัฒนาการ อำเภอยะหา ยะลา 18.นายประสาน สกุลมณี พัฒนาการอำเภอบันนังสตา ยะลา 19.นายประโมทย์ ดำจวนลม พัฒนาการอำเภอเมืองยะลา 20.นายนิคม บูรพันธ์ พัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด

21.นายจินต์ สมพงษ์เจริญ พัฒนาการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 22.นางสุภางค์ทิพ แก้วเหล็ก พัฒนาการอำเภอเมืองลพบุรี 23.นางนงนุช ธงศรี พัฒนาการอำเภอเมืองลำพูน 24.นางรัศมี สีดาเพ็ง พัฒนาการอำเภอเชียงคาน เลย 25.นายสถิตย์ พลศิลป์ พัฒนาการอำเภอเมืองเลย 26.นายสุนันชัย ฤทธิ์มนตรี พัฒนาการอำเภอเมืองศรีสะเกษ 27.นายวีรศักดิ์ ศรีจันทร์งาม พัฒนาการอำเภอห้วยยอด ตรัง 28.นายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญ พัฒนาการอำเภอเมืองสกลนคร 29.นายไพโรจน์ สวัสดีสถิต พัฒนาการอำเภออรัญประเทศ สระแก้ว 30.นายคฑาเทพ กรึงไกร พัฒนาการอำเภอเมืองสระบุรี

31.นางสาวประภา โค้วศิริ พัฒนาการอำเภออินทร์บุรี สิงห์บุรี 32.นางสายฝน ธรรมวิชิต พัฒนาการอำเภอเมืองหนองคาย 33.นายจตุพร ศรีดำ พัฒนาการอำเภอเมืองอ่างทอง 34.นางลักษมี แสงทอง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ทอง อ่างทอง 35.นายสยัมภู แพงจันทร์ พัฒนาการอำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี 36.นายปริญญา ฉายศรี พัฒนาการอำเภอเมืองอุดรธานี 37.นายมานพ คำจริง พัฒนาการอำเภอเมืองอุบลราชธานี 38.นายธนิต ประกอบแสง พัฒนาการอำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี

ทั้ง 38 คนนี้ ได้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งฯแล้ว ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาพร้อมจัดทำเอกสารผลงานประเมินเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือระดับ 8 เดิม ส่งให้กรมการพัฒนาชุมชน ต้นสังกัดภายใน 60 วัน

จึงถือเป็นผู้นำทัพที่จะนำทีมจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ไปทำงานร่วมพัฒนา แก้ไขปัญหาเคียงบ่าเคียงไหล่กับพี่น้องประชาชนอย่างจริงจัง.

"ซี.12"

8 เม.ย. 2557 09:03 8 เม.ย. 2557 09:03 ไทยรัฐ