ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ส้วมสาธารณะกรุงฯซกมก

  ทีมข่าวกทม.8 เม.ย. 2557 04:47 น.
  SHARE

  4 พันแห่งผ่านเกณฑ์แค่ 25%-กทม.ประกวดสุดยอดส้วม

  นางวันทนีย์ วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า จากผลการสำรวจพฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะของประชาชนทั่วไป จำนวน 1,000 คน เมื่อปี 2555 พบว่า ผู้ใช้บริการส้วมสาธารณะมีพฤติกรรมใช้ส้วมนั่งผิดวิธี คิดเป็นร้อยละ 28 มีพฤติกรรมลืมราดส้วม คิดเป็นร้อยละ 13 และไม่ล้างมือหลังใช้ส้วม คิดเป็นร้อยละ 18 นอกจากนี้ จากผลการสำรวจสุขลักษณะส้วมสาธารณะในกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 4,341 แห่ง และแบ่งการพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความสะอาด ด้านความพอเพียง และด้านความปลอดภัย พบว่า ส้วมสาธารณะผ่านเกณฑ์ด้านความสะอาด คิดเป็นร้อยละ 25.31 อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่ทำให้ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ ไม่มีส้วมนั่งสำหรับผู้พิการ ผู้สูงวัย หญิงตั้งครรภ์คิดเป็นร้อยละ 69.47 ไม่มีสบู่ล้างมือ คิดเป็นร้อยละ 60.59 และไม่มีกระดาษชำระ หรือสายฉีดชำระ คิดเป็นร้อยละ 60.28

  ผอ.สำนักอนามัยกล่าวว่า กรุงเทพมหานคร ได้นำแผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ 3 (2556-2559) มากำหนดเป็นเป้าหมายในการพัฒนาส้วมสาธารณะในกรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายให้ส้วมสาธารณะมีความสะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ร้อยละ 90 ภายในปี 2559 ซึ่งภายในปี 2557 นี้ กรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรมการประกวดสุดยอดส้วมแห่งปีของกรุงเทพมหานคร ใน 12 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ศาสนสถาน สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ตลาดสด ร้านอาหาร โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า สถานที่ราชการ แหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะ สถานศึกษา สถานีขนส่ง และส้วมริมทาง เพื่อรับรางวัลองค์กรส้วมดี มีมาตรฐาน โดยเริ่มรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 เมษายนนี้ เพื่อส่งเสริมให้เจ้าของสถานที่ตระหนักถึงความสำคัญของส้วมสาธารณะต่อไป.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  วันทนีย์ วัฒนะส้วมสาธารณะซกมกมาตรฐานสุขลักษณะความสะอาด

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้