ข่าว
100 year

สัมมนาคุณธรรม

ซี.128 เม.ย. 2557 05:01 น.
SHARE

สมาคมความมั่นคงปลอดภัยแห่งประเทศไทย ได้จัดทำโครงการ “คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทชาติเข้มแข็งมั่นคง” ขึ้นมาเป็นประจำ

นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ นายกสมาคมความมั่นคงปลอดภัยแห่งประเทศไทย แจ้งถึงวัตถุประสงค์สำคัญก็คือเพื่อปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทุกหมู่เหล่าได้สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และตระหนักถึงความสำคัญของพระบรมราโชวาทที่จะต้องนำไปประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างแท้

ในช่วงที่ผ่านมา สมาคมฯได้ร่วมกับจังหวัดต่างๆรวม 8 จังหวัดจัดสัมมนาโครงการ “คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทชาติเข้มแข็งมั่นคง” โดยได้ร่วมกับจังหวัดขอนแก่นจัดสัมมนาครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 600 คน การสัมมนาครั้งนี้ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายในหัวข้อ “หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

หลังจากจัดสัมมนาครั้งแรกไปแล้ว นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก จึงให้มีการขยายผลการดำเนินการโครงการเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องมีผลเป็นรูปธรรม โดยให้จังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติการขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1.ให้ประชาชนได้ตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย 2.ให้คนขอนแก่นได้มีส่วนร่วมในการเทิดทูน และรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมนำคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทไปสู่การปฏิบัติ 3.สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองน่าอยู่ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติตามที่กำหนด

จังหวัดขอนแก่น จึงร่วมกับ สมาคมความมั่นคงปลอดภัยแห่งประเทศไทย จัดการสัมมนาขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 ใช้ชื่อว่าโครงการ “ขอนแก่นน้อมนำใจ ก้าวไปตามรอยเบื้องยุคลบาท” โดยมี นพ.เกษม วัฒนชัย บรรยายพิเศษในหัวข้อ “หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เช่นเดิม

การบรรยายครั้งนี้ได้เน้นการนำหลักการทรงงานและคุณธรรม ตามรอยพระยุคลบาทไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมีผู้เข้ารับฟังจำนวน 1,300 คน จากทุกภาคส่วนของจังหวัด

นอกจากนี้ จังหวัดขอนแก่นยังเตรียมจัดการอบรม “ค่ายคุณธรรมตามรอยเบื้องยุคลบาท” ให้กับเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษาในทุกอำเภอ อำเภอละ 1 ค่าย ค่ายละ 100คนและคัดเลือกเยาวชนค่ายละ 10 คน ไปศึกษาดูงานส่วนพระองค์ ณ กรุงเทพมหานคร โดยการสนับสนุนของ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ทางสมาคมฯจึงเตรียมการลงไปดูการอบรมค่ายคุณธรรมให้กับเยาวชน เพื่อประเมินผลโครงการในภาพรวม และจะได้นำรูปแบบการดำเนินงานของจังหวัดขอนแก่น ไปใช้เป็นแบบอย่างในจังหวัดอื่นได้อย่างดี

เพื่อให้ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปนำคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทไปประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างแท้จริงต่อไป.

 

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12สัมมนาคุณธรรมคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทชาติเข้มแข็งมั่นคงขจัดภัย บุรุษพัฒน์ขอนแก่น

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้