Thairath Logo
กีฬา

เร่งพัฒนา ร.ร.เล็กยกคะแนนโอเน็ต

Share :

ดร.กมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า ตามที่นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ สั่งการให้สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบัน ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เร่งวิเคราะห์คะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ในระดับชั้นป.6 และม.3 แยกตามขนาดของโรงเรียนตั้งแต่ขนาดใหญ่ กลางและเล็ก และแยกตามภูมิภาค รวมทั้งภาพรวมทั้งประเทศ เพื่อหาสาเหตุของปัญหานั้น จากการวิเคราะห์โรงเรียนที่มีคะแนนโอเน็ตต่ำกว่าเกณฑ์พบว่า มีอยู่ประมาณ 1,000 โรง ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนั้นสพฐ.จึงได้เตรียมที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่มีคะแนนผลสอบโอเน็ตต่ำกว่าเกณฑ์ครั้งใหญ่ มีเป้าหมายคือโรงเรียนทั้ง 1,000โรง โดยได้เตรียม จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคะแนนโอเน็ตต่ำกว่าเกณฑ์ทั้ง 1,000 โรง ระหว่างเดือน เม.ย.-พ.ค. นี้ จากนั้นจะลงพื้นที่อบรมพัฒนาครูผู้สอนด้วย.

อ่านเพิ่มเติม...
กมล รอดคล้ายจาตุรนต์ ฉายแสงคะแนนโอเน็ตโรงเรียน