ข่าว
100 year

ขรก.ดีเด่นสำนักนายกฯ

ซี.127 เม.ย. 2557 06:13 น.
SHARE

วันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน นั้น จัดกันมายาวนานเป็นประจำทุกปี โดยกระทรวงต่างๆผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ

โดยในปีนี้ คณะกรรมการจัดงานข้าราชการพลเรือนประจำปี พ.ศ.2557 กำหนดให้สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน ในหัวข้อ “สานประโยชน์ของชาติและปวงประชา”

แต่เนื่องจากปีนี้มีการชุมนุมทางการเมือง รวมทั้งมีการปิดเส้นทางการจราจรหลายแห่งทำให้ไม่สะดวกต่อการจัดงาน จึงมีการเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานจากที่เคยจัดที่ทำเนียบรัฐบาลมาเป็นส่วนราชการต้นสังกัด จัดพิธีมอบเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติให้ข้าราชการพลเรือนดีเด่นในสังกัดของตน หรือตามแต่จะเห็นสมควร

นายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งว่า ในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นของสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 11.30-14.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ

ข้าราชการพลเรือนดีเด่นที่เข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี พ.ศ.2557 มี 21 คน จากส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี 12 ส่วนราชการ ประกอบด้วย

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 2 ราย คือ 1.นายรพี เถาะสุวรรณ 2.นายวิภูษณะ เยาดำ กรมประชาสัมพันธ์ 2 ราย คือ 1.นายณรงค์ ชื่นนิรันดร์ 2.นายเสกสม แจ้งจิต สำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 1 ราย คือ นายฤทธิรอน ทวีทรัพย์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2 ราย คือ 1.นาง เปรมจิตต์ สว่างเมฆ 2.นายจรัญ พระสงฆ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2 ราย คือ 1.นางสาวสุกัญญา อินทโชติ 2.นางสาวสุพัตรา จรัญฤทธิกุล

สำนักงบประมาณ 2 ราย คือ 1.นางเพชรรัตน์ เสรีพันธ์พานิช 2.นายอนันต์ ปานคล้าย สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 1 ราย คือ นายต่อพงษ์ กองโสม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2 ราย คือ 1. นางสาวนุช-นาถ เกษมพิบูลย์ไชย 2.นางกัญญา ทัดสวน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 2 ราย คือ 1.นายศาณิฏ ปณิธานธรรม 2.นายชัยพร แสงสุวรรณ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 1 ราย คือ นางสาวอรญาณี สุนทรัช สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2 ราย คือ 1.นายสุกิตติ์ ศิวนันท์สกุล 2.นายคำรบ โตไทยบุญ สำนักข่าวกรอง แห่งชาติ 2 ราย คือ 1.นายไตรลักษณ์ กล่ำเสถียร 2.นายธีระยุทธ ธีรประถัมภ์ พูดถึง ข้าราชการดีเด่น ต่างยอมรับตรงกันว่าเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการอย่างเอกอุ ใครที่ผ่านการกลั่นกรองจนได้รับการยกย่องต่างภาคภูมิใจในเกียรติอันนี้

แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งเข้าใจกันสับสนคือมีหลายคนหลายคราที่เรียกขานกันว่า ข้าราชการดีเด่น ครุฑทองคำ ซึ่งความจริงไม่ใช่ครุฑทองคำ นั้นเป็นสัญลักษณ์ของอีกรางวัลหนึ่งที่ สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย จัดขึ้นประมาณ 2-3 ปี ต่อครั้งเป็นการยกย่อง นักบริหารดีเด่นในราชการพลเรือน ใน 4-5 สาขาด้วยกัน เช่น ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด เอกอัครราชทูต และ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ก็เลยขอใช้โอกาสนี้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกัน และถ้าหากหน่วยงานอื่นใดมีข้าราชการดีเด่นให้ช่วยกันยกย่องก็ขอให้บอกมาว่าใครเป็นใคร.

 

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12ขรก.ดีเด่นสำนักนายกรัฐมนตรี

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้