ข่าว
100 year

สถิติล่าสุด พบคนไทยอ่านหนังสือมากขึ้นกว่าร้อยละ 10

ไทยรัฐออนไลน์4 เม.ย. 2557 14:00 น.
SHARE

สำนักงานสถิติแห่งชาติเผยผลการสำรวจการอ่านหนังสือของประชากรพบมีอัตราการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทำงาน สูงถึงร้อยละ 81.8 เพิ่มถึงร้อยละ 10 โดยอ่านข่าวหนังสือพิมพ์มากสุด...


นายวิบูลย์ ทัตสุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวว่า ผลการสํารวจการอ่านหนังสือของประชากร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม พ.. 2556 จากจำนวนครัวเรือนตัวอย่าง 55,920 ครัวเรือนผลการสำรวจพบว่าประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปมีอัตราการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทำงานร้อยละ 81.8 ผู้ชายมีอัตราการอ่านหนังสือสูงกว่าผู้หญิงเล็กน้อย (ร้อยละ 82.8 และ 80.8 ตามลำดับ) และเมื่อเปรียบเทียบกับการสำรวจที่ผ่านมาทั้งผู้ชายและผู้หญิงอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 10.0 จากปี 2554 การอ่านหนังสือของประชากรมีความแตกต่างกันตามวัยกลุ่มวัยเด็กมีอัตราการอ่านหนังสือสูงสุดถึงร้อยละ 95.1 รองลงมาคือกลุ่มเยาวชนกลุ่มวัยทำงานและต่ำสุดคือกลุ่มวัยสูงอายุ (ร้อยละ 90.1,83.1 และ 57.8 ตามลำดับ) และเมื่อเปรียบเทียบอัตราการอ่านพบว่าในปี 2556 ทุกกลุ่มวัยมีการอ่านเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ส่วนเด็กเล็ก (อายุต่ำกว่า 6 ปี) มีอัตราการอ่านหนังสือร้อยละ 58.9 เด็กผู้หญิงมีอัตราการอ่านหนังสือสูงกว่าเด็กผู้ชายเล็กน้อย(ร้อยละ 60.5 และร้อยละ 57.3 ตามลำดับ) เด็กเล็กในกรุงเทพมหานครมีอัตราการอ่านหนังสือสูงสุด (ร้อยละ 70.1) เด็กเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการอ่านหนังสือต่ำสุด (ร้อยละ 53.5) 

สำหรับประเภทของหนังสือที่ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปอ่านนอกเวลาเรียน/นอกเวลาทำงานมากที่สุดคือหนังสือพิมพ์ร้อยละ 73.7รองลงมาคือวารสาร/เอกสารประเภทที่ออกเป็นประจำ(ร้อยละ 55.1)ตำรา/หนังสือ/เอกสารที่ให้ความรู้ (ร้อยละ 49.2) นิตยสาร (ร้อยละ 45.6) และหนังสือ/เอกสารเกี่ยวกับคำสอนทางศาสนา (ร้อยละ 41.2) สำหรับนวนิยาย/การ์ตูน/หนังสืออ่านเล่นและแบบเรียน/ตำราเรียนตามหลักสูตรมีผู้อ่านน้อยกว่าร้อยละ 40.0 (ร้อยละ 38.5 และ 29.5 ตามลำดับ) และหนังสือประเภทอื่นๆ มีผู้อ่านเพียงร้อยละ 5.4 ในส่วนของเนื้อหาสาระที่ผู้อ่านหนังสือชอบอ่านมากที่สุดคือข่าว (ร้อยละ 54.3) รองลงมาคือสารคดี/ความรู้ทั่วไปบันเทิงความรู้วิชาการและคำสอนทางศาสนา (ร้อยละ 36.4 32.2 23.2 และ 13.4 ตามลำดับ) ส่วนโฆษณาเนื้อหาสาระประเภทความคิดเห็น/วิเคราะห์และอื่นๆ มีผู้อ่านเพียงเล็กน้อย  

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการรณรงค์ให้คนรักการอ่านหนังสือ 5 อันดับแรกคือ หนังสือควรมีราคาถูกลง (ร้อยละ 39.0) ปลูกฝังให้รักการอ่านผ่านพ่อแม่/ครอบครัว (ร้อยละ 26.3) ให้สถานศึกษารณรงค์ส่งเสริมการอ่านและส่งเสริมให้มีห้องสมุด/ห้องสมุดเคลื่อนที่/มุมอ่านหนังสือในชุมชน/พื้นที่สาธารณะ (ร้อยละ 25.2 เท่ากัน) และรูปเล่ม/เนื้อหาน่าสนใจหรือใช้ภาษาง่ายๆ (ร้อยละ 23.2) นายวิบูลย์ทัต กล่าว.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานสถิติแห่งชาติการอ่านหนังสือคนไทยอ่านนอกเวลาหนังสือพิมพ์ข่าววิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้