Thairath Logo
กีฬา

พม.จัดงาน 'วันแห่งครอบครัว' กระตุ้นคนไทยให้ความสำคัญ

Share :

พม.จัดงาน "วันแห่งครอบครัว" ประจำปี 2557 ภายใต้แนวคิด "สมดุลชีวิตครอบครัวกับการทำงาน" หวังกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว...


เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 4 เม.ย. 57 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรงเป็นประธานพิธีเปิดงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2557 ภายใต้แนวคิด “สมดุลชีวิตครอบครัวกับการทำงาน (work-family balance)” เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว โดยมี นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวคำกราบทูลรายงาน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ

นายวิเชียร กล่าวว่า สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปีพุทธศักราช 2533 กำหนดให้วันที่ 14 เมษายน ของทุกปี เป็นวันแห่งครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัวสร้างแนวคิดให้ครอบครัวได้เรียนรู้ ทำกิจกรรม และใช้เวลาร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ผลักดันให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติ รวมถึงรณรงค์ให้ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาครอบครัวให้มากขึ้น ซึ่งปัจจุบัน สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ครอบครัวจึงต้องเผชิญกับความเครียด อันเกิดจากการต้องก้าวให้เร็ว เพื่อทันกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ส่งผลให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องดิ้นรนขวนขวาย เพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัวทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้ผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ ในครอบครัวขาดการดูแลเอาใจใส่อย่างเหมาะสม เป็นเหตุให้สมาชิกในวัยทำงานของครอบครัว เกิดความกดดัน เนื่องจากไม่สามารถจัดการเรื่องงานและครอบครัวให้เกิดดุลยภาพได้

นายวิเชียร กล่าวต่อไปว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว  ตระหนักว่าความสมดุลระหว่างงานและครอบครัวเป็นประเด็นสำคัญ เพราะมีผลกระทบซึ่งกันและกัน คนที่มีความสุขในครอบครัวมักจะเป็นคนที่สามารถสร้างทั้งประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการทำงาน อันส่งผลย้อนกลับไปที่ครอบครัวด้วย ดังนั้น กระทรวงฯ จึงใช้แนวคิด "สมดุลชีวิตครอบครัวกับการทำงาน" (work-family balance) มาเป็นแนวคิดหลักของการจัดงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2557 เพื่อเผยแพร่และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแก่สังคมโดยทั่วไป ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมต่อไป

"การจัดงานวันแห่งครอบครัวในปีนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ได้แก่ การได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ในการประทานเข็มเชิดชูเกียรติครอบครัวร่มเย็น แก่ครอบครัวที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครอบครัวร่มเย็น หน่วยงานส่งเสริมสถาบันครอบครัว และสื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว รวมทั้ง กิจกรรมสร้างสมดุลชีวิตครอบครัวกับการทำงาน และการจัดบูธกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ร่วมงานประมาณ 1,300 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารจากกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และผู้ปฏิบัติงานด้านครอบครัว ตัวแทนครอบครัวจากทุกจังหวัด และสื่อมวลชน ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับประทานเข็มเชิดชูเกียรติฯ จำนวน 162 คน" นายวิเชียร กล่าว.

 

อ่านเพิ่มเติม...
วันแห่งครอบครัวพม.สมดุลชีวิตครอบครัวกับการทำงานวิเชียร ชวลิตปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สายใยรักแห่งครอบครัว