Thairath Logo
กีฬา

คาด 'อ้อย-กุ้ง-เครื่องนุ่งห่ม' จะถูกปลดจากสินค้าใช้แรงงานเด็ก

Share :

.แรงงานเร่งเดินหน้าคุ้มครองแรงงานเด็กแรงงานต่างชาติสู่นโยบายประเทศคาด 3 สินค้าไทยทั้งอ้อยเครื่องนุ่งห่มและกุ้งสหรัฐเตรียมปลดออกจากสินค้าใช้แรงงานเด็ก...

นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานสัมมนาระดับชาติ เรื่องการคุ้มครองแรงงานเด็กและแรงงานต่างชาติในอุตสาหกรรมแปรรูปกุ้งและอาหารทะเล ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรีพาร์ค ซึ่งกระทรวงแรงงานร่วมกับสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยความร่วมมือกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 

นายจีรศักดิ์กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในประเทศไทยที่มีแนวโน้มดีขึ้นแต่ยังมีปัญหาที่ท้าทายและข้อห่วงใยขององค์กรทั้งในและต่างประเทศ คือ การใช้แรงงานเด็กในปัจจุบันมีการทำงานหลากหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบมีความซับซ้อนและค่อนข้างละเอียดอ่อนมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาแรงงานเด็กต่างชาติผิดกฎหมายที่ลักลอบเข้าเมืองเนื่องจากมีหลายช่องทางในการเข้ามาในประเทศไทย ทั้งที่ติดตามพ่อแม่เข้ามา และเด็กต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ซึ่งอาจส่งผลให้แรงงานเด็กข้ามชาติเพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม แรงงานเด็กกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะถูกใช้แรงงานในรูปแบบที่เลวร้าย เช่น ถูกนำไปใช้งานเยี่ยงทาสและทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพความปลอดภัยและศีลธรรมอันดี และจากการที่กระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกาได้จัดทำและเผยแพร่รายงานบัญชีรายชื่อสินค้าที่มีการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับ (List Goods Produced by Child Labor or Forced Labor) ที่ระบุถึงสินค้าไทยที่มีเหตุผลเชื่อว่า ผลิตจากการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ ได้แก่กุ้ง อ้อย เครื่องนุ่งห่ม สื่อลามก และปลา ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทรวงแรงงานจะต้องให้ความสำคัญและหาแนวทางในการป้องกันและขจัดปัญหาดังกล่าวให้หมดสิ้นไป และนำไปสู่การขอถอดรายการสินค้าดังกล่าวออกจากบัญชีรายชื่อดังกล่าว

สำหรับมาตรการทางกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ..2541 ที่ให้การคุ้มครองสิทธิแรงงานโดยไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นแรงงานข้ามชาติที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย หรือถูกกฎหมาย หากมีสถานะเป็นนายจ้างลูกจ้างย่อมได้รับการคุ้มครองโดยเสมอภาคเช่นเดียวกับแรงงานไทย ทั้งนี้ บทบัญญัติคุ้มครองเด็กทำงานอายุ 15 ไม่เกิน 18 ปี และห้ามนายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี หากพบการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายดังกล่าวจะมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท ทั้งนี้การดำเนินการคุ้มครองแรงงานเด็กแรงงานข้ามชาตินั้นจำเป็นต้องดำเนินงาน 3 ประสาน คือ ภาครัฐ เอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานซึ่งกันและกัน เพราะปัญหาดังกล่าวค่อนข้างละเอียดอ่อนและอ่อนไหวจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างบรรลุผล

ปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลการตรวจแรงงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พบว่ามีการจ้างแรงงานเด็กในปี 2554 มีจำนวน 19,074 คน และในปี 2555 มีจำนวน 14,972 คน และข้อมูลลูกจ้างเด็กจากผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคมมีจำนวน 50,239 คน ในปี 2554 ลดลงเหลือเพียง 20,465 คน ในปี 2555 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการสำรวจภาวะการมีงานทำของประชากรจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าจำนวนลูกจ้างภาคเอกชนที่เป็นเด็กในปี 2554 มีทั้งสิ้น 227,013 คน และในปี 2554 ลดลงเหลือ 189,633 คน จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่เด็กไทยอายุระหว่าง 15 - 18 ปี เข้าสู่ตลาดแรงงานลดลง อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีแรงงานต่างด้าวทั้งที่ติดตามพ่อแม่เข้ามาและเด็กต่างด้าวที่เข้ามาหางานทำในประเทศไทย ซึ่งไม่มีข้อมูลตัวเลขที่แท้จริงว่ามีอยู่จำนวนเท่าใด ด้วยเส้นทางการเข้ามาในประเทศไทยมีหลายช่องทาง จึงมีแนวโน้มที่แรงงานต่างด้าวจะเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นทุกปี ทำให้ประเทศไทยมีโอกาสที่จะมีเด็กต่างด้าวเพิ่มมากขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้เกิดเป็นแรงงานเด็กต่างด้าวขึ้นได้ในอนาคต.

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
จีรศักดิ์ สุคนธชาติปลัดกระทรวงแรงงานแรงงานเด็กอ้อยเครื่องนุ่งห่มกุ้ง