Thairath Logo
กีฬา

ในหลวง เสด็จฯประทับแพขนานยนต์ ทอดพระเนตรเขื่อนแก่งกระจาน

Share :

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ เขื่อนแก่งกระจาน ประทับแพขนานยนต์ ทอดพระเนตร ระดับน้ำ และความอุดมสมบูรณ์ของสภาพป่า...

วันที่ 3 เม..57 เวลา 11.15 . พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินจากพระตำหนักเปี่ยมสุขวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไปเขื่อนแก่งกระจาน อ.แก่งกระจานจ.เพชรบุรี เพื่อทรงติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำของโครงการเขื่อนแก่งกระจาน เขื่อนอเนกประสงค์ที่ยังประโยชน์ด้านการเกษตรได้มากกว่า 3 แสน 3 หมื่นไร่ ช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ตั้งแต่ปากอ่าวเพชรบุรีจนถึงหัวหิน และช่วยบรรเทาอุทกภัยในทุ่งเพชรบุรี และยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าคิดเป็นมูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาทต่อปี 

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินประทับแพขนานยนต์ไปทอดพระเนตรระดับน้ำของเขื่อนแก่งกระจาน และความอุดมสมบูรณ์ของสภาพป่า สำหรับเกาะที่แพขนานยนต์ที่ประทับวนรอบ คือ เกาะในหลวงเป็นเกาะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ..2516 โดยประทับอยู่ที่เขื่อนแก่งกระจานกว่า 2 ชั่วโมง เวลา 13.29 . จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ

อ่านเพิ่มเติม...
ในหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเขื่อนแก่งกระจานเพชรบุรีระดับน้ำความอุดมสมบูรณ์ป่า