Thairath Logo
กีฬา

อธิบดีศาลชั้นต้น

โดย ซี.12
4 เม.ย. 2557 05:06 น.
Share :

เขียนถึงคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมไปเมื่อวานนี้ ทำให้นึกขึ้นมาได้ว่าในบรรดาศาลทั้งหลายของศาลยุติธรรมนั้น

ศาลชั้นต้น เป็นหน่วยงานทางตุลาการที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด จึงน่าจะทำความรู้จักมักคุ้นและรับทราบถึงผู้บริหารศาลเหล่านั้น

เมื่อตอนต้นปีงบประมาณที่มีการแต่งตั้งข้าราชการตุลาการให้ดำรงตำแหน่งต่างๆจำนวน 397 รายนั้นมี อธิบดีศาลชั้นต้น ด้วยคือ

1.นายธงชัย เสนามนตรี ผู้พิพากษาศาลฎีกา เป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา 2.นายสุทธินันท์ เสียมสกุล ผู้พิพากษาศาลฎีกา เป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง 3.นายอธิป จิตต์สำเริง ผู้พิพากษาศาลฎีกา เป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ 4.นายพศวัจณ์ กนกนาก ผู้พิพากษาศาลฎีกา เป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้

5.นายเกียรติพงศ์ อมาตยกุล ผู้พิพากษาศาลฎีกา เป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง 6.นายวัฒนา วิทยกุล รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 3 เป็นอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 7.นายวีรวิทย์ สายสมบัติ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9 เป็นอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 8.นายรังสรรค์กุลาเลิศ ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์ เป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี 9.นายธนาพนธ์ ชวรุ่ง ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์ภาค 9 เป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลาง 10.นายสุภัทร อยู่ถนอม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ เป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 11.นายโอภาส อนันตสมบูรณ์ ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ภาค 5 เป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 5

12.นายวรณัฏฐ์ สังข์ใหม่ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 3 เป็นอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 13.นายชาติชาย กริชชาญชัย รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 6 เป็นอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 14.นางสาวภาวนา สุคันธวณิช ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณ์ภาค 3 เป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 15.นายไพโรจน์ นวานุช ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา เป็นอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 16.นายสนธิศาสตร์ เจตน์วราพงศ์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากร เป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง 17.นายจรัญ เนา-วพนานนท์ ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาล อุทธรณ์ภาค 8 เป็น
อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 9 18.นายธวัฒน์ชัย สุดใจศิริบูล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 8 เป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 1 19.นางมัณทรี อุชชิน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ เป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 7

20.นางสาวสุนันท์ วสาคารวะ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 6 เป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 4 21.นายสนิท ตระกูลพราย ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา เป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 3 22.นายพิชัยวัฒน์ อุตะเดช อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 1 เป็นอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 23.นายปรีชา บุญโรจน์พงศ์ ผู้พิพากษา
ศาลอุทธรณ์ เป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 9

ส่วนตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาในศาลชั้นต้นที่มิได้เอ่ยถึงเป็นคนเก่าที่ดำรงตำแหน่งมาก่อนหน้านี้แล้ว.

"ซี.12"

อ่านเพิ่มเติม...
มุมข้าราชการซี.12อธิบดีศาลชั้นต้นศาลชั้นต้น