Thairath Logo
กีฬา

คนไทยใช้น้ำเปลือง 1 ใน 10 ของโลก!

Share :

สศอ.เผยผลสำรวจ 'เอฟเอโอ' พบคนไทยใช้น้ำเปลืองติด 1 ใน 10 ของโลก เตรียมส่งเสริมการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ป้องกันแนวโน้มการขาดแคลนน้ำทั่วโลกในอนาคต...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมชาย หาญหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงผลการศึกษาการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) ว่า จากการสำรวจพบว่า ประเทศไทยเป็น 1 ใน 10 ของประเทศที่ใช้น้ำมากที่สุดในโลก รองจากประเทศอินเดีย จีน สหรัฐฯ ปากีสถาน และญี่ปุ่น โดยน้ำส่วนใหญ่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร เพื่อการส่งออกเฉลี่ย 2,131 ลบ.ม.ต่อคนต่อปี และยังไม่มีการจัดการทรัพยากรน้ำที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาเครื่องมือวัดร่องรอยการใช้น้ำ (วอเตอร์ ฟุตปริ้นท์) ตามแบบสากล เพราะต่อไปทั่วโลกจะนำมาใช้เป็นมาตรการกีดกันทางการค้าด้านสิ่งแวดล้อมได้ เนื่องจากมองว่าไม่แสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  

นายสมชาย กล่าวอีกว่า ทั่วโลกมีแนวโน้มการขาดแคลนน้ำ ส่งผลจะเกิดมาตรการกีดกันทางการค้า จึงจำเป็นต้องดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนกับภาคอุตสาหกรรมอาหารของไทย ดังนั้น สศอ.จึงร่วมกับสถาบันอาหาร ดำเนินโครงการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนด้วย "วอเตอร์ฟุตปริ้นท์" ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออก โดยจะยกระดับผู้ประกอบการอาหารส่งออกไม่น้อยกว่า 24 ราย ได้ดำเนินการจัดการทรัพยากรน้ำ โดยจะได้ปริมาณค่าอ้างอิงวอเตอร์ฟุตปริ้นท์ ในกลุ่มอาหารที่สำคัญของอุตสาหกรรมอาหารไทย ซึ่งได้เริ่มดำเนินการรับสมัคร และอยู่ระหว่างการเข้าให้การปรึกษาขั้นต้นและคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและประสงค์เข้าร่วมโครงการ

อย่างไรก็ตาม โครงการจะเน้นให้ผู้ประกอบการสามารถใช้แนวทางวอเตอร์ฟุตปริ้นท์ ในการประยุกต์เพื่อประเมินปริมาณการใช้น้ำ และจัดทำแนวทางการใช้น้ำในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะสามารถระบุวอเตอร์ฟุตปริ้นท์บนฉลากผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารไปยังผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศว่า สินค้าของบริษัทมีการใช้น้ำมากน้อยเพียงไร เป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิต และเป็นการรองรับมาตรการกีดกันทางการค้าในอนาคตได้. 

อ่านเพิ่มเติม...
ใช้น้ำเปลืองสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสมชาย หาญหิรัญเอฟเอโอขาดน้ำขาดแคลนน้ำวอเตอร์ ฟุตปริ้นท์สศอ.