Thairath Logo
กีฬา

ยานยนต์เหนียวไม่ยั่นเออีซี ชูปัจจัยได้เปรียบเพื่อนบ้าน

Share :

นางกิริฎาเภาพิจิตรนักเศรษฐศาสตร์ธนาคารโลกสำนักงานประเทศไทยเปิดเผยภายในงานเสวนาเรื่องการรวมตัวของอาเซียนผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ว่าหลังจากที่เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ตั้งแต่วันที่ 1 ..2559 ยังเชื่อว่าจะส่งผลดีต่อภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยมากกว่าผลเสียซึ่งสามารถจำแนกได้ออกเป็นผลดีในระยะสั้นทันทีคือไทยจะมีตลาดส่งออกยานยนต์ในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง (ซีแอลเอ็มวี) ประกอบด้วยกัมพูชาพม่าลาวและเวียดนามเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งยังสามารถนำเข้าชิ้นส่วนที่มีต้นทุนที่ต่ำกว่ามาใช้ในกระบวนการผลิตภายใต้ข้อตกลงทางภาษีที่เป็นศูนย์รวมถึงการค้าชายแดนที่ขยายตัวเพิ่ม

สำหรับระยะกลางคือใน 3-5 ปีหลังจากนั้นประโยชน์ที่อุตสาหกรรมยานยนต์จะได้รับก็จะเพิ่มมากขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของภาครัฐโดยเฉพาะในเรื่องการลดต้นทุนทางการผลิตรวมทั้งการเปิดเคลื่อนย้ายแรงงานในกลุ่มของบุคลากร (วิศวกร) ที่มีความรู้ความสามารถซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการเปิดให้เคลื่อนย้ายได้

 

สิ่งที่จะทำให้ขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยหายไปอาจเป็นเรื่องของนโยบายและเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศมากกว่าที่จะเป็นขัดขวางการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์”.

อ่านเพิ่มเติม...
เศรษฐกิจกิริฎา เภาพิจิตรอุตสาหกรรมยานยนต์นักเศรษฐศาสตร์