Thairath Logo
กีฬา

ไทยติด 1 ใน 10 ประเทศใช้น้ำเปลืองที่สุด สศอ.เร่งจัดการหวั่นถูกอ้างกีดกันการค้า

Share :

นายสมชายหาญหิรัญผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่าผลการศึกษาการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศต่างๆทั่วโลกโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) พบว่าประเทศไทยเป็น 1 ใน 10 ของประเทศที่ใช้น้ำมากที่สุดในโลกรองจากอินเดียจีนสหรัฐฯปากีสถานและญี่ปุ่นโดยน้ำที่นำไปใช้ส่วนใหญ่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมเกษตรอาหารเพื่อการส่งออกเฉลี่ย 2,131 ลูกบาศก์เมตรต่อคนต่อปีและยังไม่มีการจัดการทรัพยากรน้ำที่ดีโดยเฉพาะการพัฒนาเครื่องมือวัดร่องรอยการใช้น้ำ (วอเตอร์ฟุตปริ๊นท์) ตามแบบสากลซึ่งต่อไปทั่วโลกจะนำมาใช้เป็นมาตรการกีดกันทางการค้าด้านสิ่งแวดล้อมได้เนื่องจากมองว่าไม่แสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมจากปัญหาทั่วโลกมีแนวโน้มการขาดแคลนน้ำส่งผลให้เร็วๆนี้จะเกิดมาตรการกีดกันทางการค้าจึงจำเป็นต้องดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดความยั่งยืนกับภาคอุตสาหกรรมอาหารของไทยสศอ.จึงร่วมกับสถาบันอาหารดำเนินโครงการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนด้วยวอเตอร์ฟุตปริ๊นท์ในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออกโดยจะยกระดับผู้ประกอบการอาหารส่งออกไม่น้อยกว่า 24 ราย”.

อ่านเพิ่มเติม...
เศรษฐกิจไทยติดอันดับน้ำสมชาย หาญหิรัญอินเดียจีนสหรัฐฯ