Thairath Logo
กีฬา

เผยผลสำรวจพบพ่อแม่ต้นแบบให้เด็กรักการอ่าน

Share :

นางสุดใจพรหมเกิดผจก.แผนสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่าสสส.ร่วมกับเครือข่ายเสียงประชาชนสำรวจความคิดเห็นเด็กอายุ 6-13 ปี 1,124 คนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเนื่องในวันหนังสือเด็กนานาชาติวันที่ 2 เม..ของทุกปีและตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีโดยผลการสำรวจพบว่าเด็กร้อยละ 64.1 อ่านหนังสือการ์ตูนมากที่สุดรองลงมาคืออ่านหนังสือจากสื่อคอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ตร้อยละ 17.1 และอ่านหนังสือจากนิตยสารหรือพ็อกเกตบุ๊กร้อยละ 12.1 สถานที่ในการอ่านหนังสือของเด็กร้อยละ 56 ระบุว่าที่บ้านร้อยละ 29 ระบุห้องสมุดโรงเรียนส่วนระยะเวลาในการอ่านพบว่าเด็กอ่านหนังสือน้อยกว่า 1 ชั่วโมงร้อยละ 44.6 รองลงมา 1-2 ชั่วโมงต่อวันร้อยละ 40.7 และ 3-4 ชั่วโมงต่อวันร้อยละ 12.3

 

นางสุดใจกล่าวต่อว่าเด็กชอบอ่านหนังสือที่ไม่ใช่หนังสือเรียนร้อยละ 72.8 โดยระบุเหตุผลที่ชอบอ่านหนังสือเพราะมีหนังสือที่ชอบร้อยละ 57.1 รองลงมาชอบอ่านหนังสือด้วยตนเองร้อยละ 18.8 และชอบเพราะมีบุคคลต้นแบบร้อยละ 16.1 โดยหนังสือที่ชอบนั้นคือการ์ตูนมากที่สุดร้อยละ 53.4 สำหรับบุคคลต้นแบบที่ทำให้เด็กชอบอ่านหนังสือมากที่สุดคือพ่อแม่ร้อยละ 44 รองลงมาคือเพื่อนและครูส่วนเด็กที่ไม่ชอบอ่านหนังสือคิดเป็นร้อยละ 27.2 เพราะมีอย่างอื่นที่น่าสนใจกว่าให้ทำรองลงมาคือไม่มีหนังสือที่น่าสนใจและอ่านหนังสือไม่ออก.

อ่านเพิ่มเติม...
การศึกษาสุดใจ พรหมเกิดรักการอ่านวัฒนธรรมสสส.