Thairath Logo
กีฬา

การเมืองรอ "มะม่วงหล่น" ทางรอดหรือทางตัน?

Share :

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (..) เป็นการทั่วไปทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมาเสร็จสิ้นไปแล้วผลการเลือกตั้งที่ออกมาไม่เกินความคาดหมายว่าที่ส..ใหม่ส่วนใหญ่มีสายสัมพันธ์โยงใยกับนักการเมืองและพรรคการเมืองระดับชาติไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง


และจากการประเมินคร่าวๆจะพบว่าว่าที่ส..ส่วนใหญ่ในภาคเหนือและภาคอีสานจะมีสายสัมพันธ์โยงใยทั้งทางตรงและทางอ้อมกับพรรคเพื่อไทยมากที่สุดโดยแม้ว่าเราจะเห็นการแข่งขันที่ดุเดือดในหลายพื้นที่แต่ก็เป็นการแข่งขันกันเองของคนในกลุ่มก๊วนต่างๆในพรรคเพื่อไทย

ขณะเดียวกันต้องยอมรับเช่นกันว่าในจังหวัดภาคใต้การแข่งขันก็มีลักษณะที่ไม่แตกต่างกันมากนักเพราะเป็นการแข่งขันกันเองของคนในเครือข่ายพรรคประชาธิปัตย์ที่มีนักการเมืองระดับชาติสนับสนุนเป็นคนละคนกันแม้จะเป็นอดีตส..ในจังหวัดเดียวกันก็ตาม

ส่วนในบางจังหวัดเช่นในภาคกลางและภาคอีสานบางส่วน  ว่าที่ส..จะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนในพรรคขนาดกลางและพรรคขนาดเล็กที่มีฐานเสียงหนาแน่นในจังหวัดนั้นๆเช่นนครราชสีมาบุรีรัมย์ชัยภูมิสุพรรณบุรีชัยนาทสิงห์บุรีชลบุรีและราชบุรีเป็นต้น

จะมีว่าที่ส..ที่มาจากภาคประชาสังคมที่ไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองอย่างชัดเจนคือที่จ.สมุทรสงครามซึ่งเลือกตั้งส..ครั้งใดก็มักจะได้คนที่ทำงานในภาคประชาสังคมเข้ามาทุกครั้งเช่นเดียวกับสนามกทม.ที่พรรคการเมืองระดับชาติไม่สามารถเข้ามากำหนดทิศทางในการเลือกตั้งส..ของคนกรุงเทพฯได้เลย

เมื่อสรุปในภาพรวมแล้วน่าจะมีว่าที่ส..ใหม่ที่มีสายสัมพันธ์กับคนในรัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลอยู่กว่า 50 คนส่วนที่เหลือน่าจะเป็นกลุ่มที่สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์หรือเป็นนักธุรกิจท้องถิ่นคนทำงานด้านประชาสังคมและคนที่อยู่ตรงกันข้ามกับระบอบทักษิณอย่างชัดเจน

ทีนี้ความหวังของฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลพรรคเพื่อไทยที่จะอาศัยวุฒิสภาทำหน้าที่ลงคะแนนถอดถอนนายนิคมไวยรัชพานิชประธานวุฒิสภานายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรวมทั้งบรรดาอดีต  ..และส..ที่ลงคะแนนสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ถูกวินิจฉัยแล้วว่าขัดกับรัฐธรรมนูญหรือแม้กระทั่งในกรณีของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรกับกรณีถูกกล่าวหาว่าทุจริตในโครงการจำนำข้าวย่อมเป็นไปได้ยากเพราะต้องใช้คะแนนเสียงถึง 3 ใน 5 หรือ 90 คนขึ้นไปซึ่งไม่เคยมีนักการเมืองคนใดถูกถอดถอนเลย

หมายความว่าทฤษฎีมะม่วงหล่นของนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส. ที่หวังว่าเมื่อป...ชี้มูลความผิดน..ยิ่งลักษร์และส่งเรื่องต่อไปให้วุฒิสภาดำเนินการถอดถอนนายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งเพื่อให้เกิดสูญญากาศทางการเมืองนั้นย่อมเป็นไปได้ยากและถึงแม้จะมีการถอดถอนสำเร็จก็ยังมีข้อถกเถียงว่าการพ้นจากตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีในกรณีนี้จะเป็นเหตุให้คณะรัฐมนตรีที่รักษาการอยู่ต้องพ้นจากหน้าที่ไปทั้งคณะด้วยหรือไม่

แน่นอนว่าเสียงของฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลย่อมมีความเห็นว่าเมื่อนายกรัฐมนตรีถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งแล้วคณะรัฐมนตรีทั้งคณะก็ควรสิ้นสภาพไปด้วยและจะได้เปิดโอกาสให้ประธานวุฒิสภาเสนอคนกลางเข้ามาทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีชั่วคราวเพื่อดำเนินการปฏิรูปประเทศก่อนที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งได้

แต่อีกฝ่ายหนึ่งก็มีความเห็นแย้งว่าจริงๆแล้วนายกฯและครม.ได้สิ้นสภาพไปตั้งแต่วันที่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรแล้วการที่นายกฯและครม.ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็เป็นเพียงการรักษาการตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่มาปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นดังนั้นแม้นายกฯจะถูกถอดถอนโดยวุฒิสภารองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งก็ต้องเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนเพราะถือว่าประเทศจะขาดฝ่ายบริหารไม่ได้

ขณะที่มะม่วงลูกล่าสุดที่มีโอกาสจะหล่นลงมาในไม่ช้าแซงคิวมะม่วงต้นจำนำข้าวของนายกฯที่ยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาของป... นั่นคือกรณีที่มีกลุ่มสมาชิกวุฒิสภาจำนวนหนึ่งไปยื่นเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 91 ว่าความเป็นรัฐมนตรีของน..ยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 182 วรรค 1 (7) ประกอบมาตรา 268 หรือไม่ 

ทั้งนี้สืบเนื่องจากกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ว่าการโอนนายถวิลเปลี่ยนศรีจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำตามคำประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เป็นการดำเนินการโดยมิได้คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของกฎหมายและมิได้อยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายทั้งยังไม่มีเหตุผลรองรับที่มีอยู่จริงและอธิบายได้จึงถือได้ว่าเป็นการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบอันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นพฤติการณ์ที่มิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตนเองและเครือญาติตลอดจนพรรคเพื่อไทย

โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 2 เมษายนศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยและให้นายกรัฐมนตรีชี้แจงข้อกล่าวหาภายในสิบห้าวันนับแต่วันรับสำเนาคำร้องซึ่งมีความเป็นได้สูงที่จะมีคำวินิจฉัยภายในเดือนเมษายนนี้ซึ่งกรณีดังกล่าวหากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงแล้วครม.จะต้องพ้นจากตำแหน่งไปทั้งคณะหรือไม่ซึ่งมีความพยายามจะเทียบเคียงกับกรณีที่นายสมัครสุนทรเวชอดีตนายกรัฐมนตรีเคยถูกวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดจนทำให้ครม.ทั้งคณะต้องพ้นไปด้วย

อย่างไรก็ตามในกรณีนี้อาจมีความแตกต่างจากกรณีของนายสมัครอยู่พอสมควรเพราะขณะนั้นนายสมัครยังดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีที่ยังมีอำนาจเต็มเพราะไม่ได้มีการยุบสภาฯในช่วงนั้นดังนั้นเมื่อสถานะภาพความเป็นรัฐมนตรีของนายสมัครสิ้นสุดลงครม.ทั้งคณะก็สิ้นสุดตามไปด้วย

เมื่อข้อเท็จจริงของทฤษฎีมะม่วงหล่นยังเป็นข้อเท็จจริงที่มีการถกเถียงและตีความกันไปคนละทิศละทางบ้างก็ว่าน่าจะหล่นไปให้หมดต้นแต่อีกด้านก็เห็นว่ามะม่วงหล่นไปหมดแล้วทำยังไงก็ไม่มีทางที่มะม่วงจะหล่นลงมาอีก

ดังนั้นใครที่มีความหวังว่ามะม่วงกำลังจะหล่นลงมาจนหมดต้นเพื่อรอโอกาสในการตกแต่งกิ่งใบไว้รอรับฤดูกาลออกดอกออกผลที่มีความสมบูรณ์มากขึ้นก็อาจจะไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะมีอีกฝ่ายที่ยังคงหวงแหนต้นมะม่วงไว้เพราะเชื่อว่าจะช่วยสร้างดอกผลให้กับฝ่ายของตนเองเช่นที่เคยทำมาแล้ว

สถานการณ์เช่นนี้การหล่นของมะม่วงจึงไม่อาจนำไปสู่ทางออกของความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยได้อย่างที่หลายฝ่ายคาดหวังเสนอไปและในทางกลับกันก็อาจนำพาประเทศเข้าไปสู่ทางตันของปัญหามากยิ่งขึ้นก็เป็นได้...

 

ชวรงค์ลิมป์ปัทมปาณี

www.twitter.com/chavarong

 

chavarong@thairath.co.th

อ่านเพิ่มเติม...
คิดจาก Social Mediaชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณีเลือกตั้งส.ว.นักการเมืองพรรคการเมืองทางตรงทางอ้อมภาคใต้การแข่งขัน