วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อย.ลงตรวจอาหารพื้นบ้านตามมาตรฐานจีเอ็มพี

อย.ลงตรวจอาหารพื้นบ้านตามมาตรฐานจีเอ็มพี

  • Share:

อย.ลงพื้นที่เยี่ยมกระบวนการผลิตอาหารพื้นเมืองภาคใต้ พร้อมผลักดันอาหารแปรรูป และอาหารพื้นเมืองให้ได้มาตรฐาน GMP และ Primary GMP หวังเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รองรับการเปิดเขตเสรีทางการค้าอาเซียน...

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า อย. มีหน้าที่ในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์อาหารให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารตั้งแต่การวางแผนการผลิตระบบควบคุม ตั้งแต่วัตถุดิบระหว่างการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพ และการขนส่งจนถึงผู้บริโภคมีระบบบันทึกข้อมูลตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงมีระบบการจัดการที่ดีในเรื่องสุขอนามัย เพื่อการรับรองมาตรฐานจีเอ็มพี (GMP) และในการจัดสัมมนาสื่อมวลชนครั้งนี้ วันที่ 2 เมษายน 2557 อย. ได้นำสื่อลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเยี่ยมชมกระบวนการผลิตอาหารพื้นเมืองภาคใต้ ณ ร้านคุณแม่จู้ จ.ภูเก็ต ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษมากว่า 70 ปี อาทิ ผลิตภัณฑ์แกงไตปลา น้ำพริกกุ้งเสียบ ขนมเต้าส้อ ซึ่งได้รับมาตรฐานจีเอ็มพี (GMP), ฮาลาล, การรับรองคุณภาพเชลล์ชวนชิม และปัจจุบันได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์โอทอป 5 ดาว จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นของฝากที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

เลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ในวันที่ 4 เมษายน 2557 อย. ยังพาสื่อมวลชนลงพื้นที่จังหวัดพังงา เพื่อศึกษาดูงานการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายที่ได้รับมาตรฐาน Primary GMP ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหาร เช่น อาหารพื้นเมือง อาหารทั่วไปที่เป็นของฝาก หรืออาหารหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ โดยออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 342) .. 2555 เรื่องวิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารแปรรูปพร้อมจำหน่าย หรือ “Primary GMP” กำหนดให้ผู้ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายต้องปฏิบัติตามจีเอ็มพีขั้นต้น (Primary GMP) เพื่อยกระดับสถานที่ผลิตให้สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลและเพื่อรองรับการเปิดเขตเสรีทางการค้าอาเซียนในปี 2558 โดยเยี่ยมชมกระบวนการผลิตแกงไตปลาแห้ง ณ ร้านเจ๊แดง บ้านกะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ซึ่งขยายกิจการมาจากร้านบะหมี่เกี๊ยวแต้จิ๋วเจ๊แดงเพราะด้วยฝีมือการทำอาหารที่ถึงรสถึงเครื่อง โดยเฉพาะแกงไตปลา จึงทำให้ร้านเจ๊แดงมีชื่อเสียงด้านการทำแกงไตปลาน้ำและแกงไตปลาแห้ง ที่สามารถเก็บได้นานถึง 3 เดือน โดยไม่ใช้สารกันบูด ซึ่งร้านเจ๊แดงมีจุดเด่นคือการใช้วัตถุดิบที่ผ่านการล้างต้มหรืออบด้วยอุณหภูมิสูง และกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนต้องสะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทำให้ผลิตภัณฑ์มีรสชาติใกล้เคียงกับสูตรต้นตำรับมากที่สุด และกลายเป็นผลิตภัณฑ์โอทอปที่มีชื่อเสียงในจังหวัดพังงา

เลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า ขณะนี้สินค้าอาหารหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Primary GMP มีจำนวนทั้งสิ้น 877 ราย และในปี 2557 นี้ อย. ได้จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ Primary GMP เพื่อสานต่อการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาโดยการสร้างทีม Primary GMP ระดับอำเภอ, การพัฒนาศูนย์เรียนรู้โดยจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ 24 แห่ง, การจัดทำสื่อการเรียนรู้และเอกสารวิชาการเพื่อการประชาสัมพันธ์, การจัดทำฐานข้อมูลผ่านระบบ e-submission และe-logistic และการจัดตั้งคลินิก Primary GMP เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ Primary GMP นอกจากนี้ยังกำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนงานโครงการ Primary GMP ปี 2557 จำนวน 4 มาตรการด้วยกัน ได้แก่ 1. การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนาสถานประกอบการตามมาตรฐาน Primary GMP ระดับอำเภอ 2. การจัดทำฐานข้อมูลสถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่าย Primary GMP และข้อมูลการพิจารณาอนุญาต 3. การส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการอาหารที่ได้มาตรฐาน Primary GMP และ 4. มาตรการการกำกับนิเทศงานการส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการอาหารให้ได้มาตรฐาน Primary GMP เพื่อให้สินค้าอาหารหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายทั้งหมดให้ได้รับมาตรฐาน Primary GMP ภายในปี 2558 จึงขอให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นการดำเนินงานของ อย. ในการคุ้มครองความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพขอให้แจ้งมาที่สายด่วน อย. โทร. 1556 หรือร้องเรียนผ่าน Oryor Smart Application หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

 

 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้