Thairath Logo
กีฬา

สศก.ชงแผนรับมือภัยแล้ง ห่วงพืชผลเกษตรขาดแคลน

Share :

สศก.เสนอแผนจัดเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งด้านการเกษตร ลดปัญหาสินค้าประเภทพืชพันธุ์ทางการเกษตรขาดแคลน และมีราคาแพง...

 

นายสุรศักดิ์ พันธ์นพ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า สศก.ได้ยื่นเสนอแผนจัดเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติภัยแล้วด้านการเกษตร ที่มีนายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภัยแล้งในปีนี้มีความชัดเจนมากขึ้น  โดยกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือ ด้วยการแบ่งออกเป็นกลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มแรก คือ กลุ่มอาหารที่จำเป็นต่อการบริโภคในสถานการณ์ภัยพิบัติ จำแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มอาหารที่พร้อมรับประทาน (Ready to Eat) ได้แก่ นมพร้อมดื่ม น้ำดื่ม อาหารกระป๋อง ผลไม้ อาหารแปรรูปต่างๆ และกลุ่มอาหารพร้อมปรุง (Ready to Cook) ได้แก่ ข้าวสาร ไข่ไก่ ส่วนกลุ่มที่ 2 คือ อาหารสดแช่แข็ง น้ำมันพืช  พืชผัก โดยที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายเลขานุการจัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับชนิดของอาหาร การบริหารจัดการ รวมทั้งการจัดหาแหล่งเงินเพื่อการบริหารจัดการสำรองอาหารในสถานการณ์ภัยพิบัติล่วงหน้าก่อนเกิดภัย และนำกลับมาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาในการประชุมครั้งหน้า.

อ่านเพิ่มเติม...