ข่าว
100 year

ก.ต.ชุดใหม่

ซี.123 เม.ย. 2557 05:00 น.
SHARE

คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ที่เรียกโดยย่อว่า ก.ต. ในส่วนของกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสิบสองคน ซึ่งข้าราชการตุลาการในแต่ละชั้นศาลเป็นผู้เลือกจากข้าราชการตุลาการในชั้นศาลของตนเองเพิ่งเข้ารับหน้าที่ใหม่เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2556

ต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้มีคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมคณะหนึ่งเรียกโดยย่อว่า “ก.ต.” ประกอบด้วย 3 ส่วนด้วยกันคือ

1.ประธานศาลฎีกาเป็นประธาน ก.ต. ซึ่งปัจจุบันคือ นายดิเรก อิงคนันท์

2.กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสิบสองคน ซึ่งเลือกจากข้าราชการตุลาการในแต่ละชั้นศาล

3.กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสองคน ซึ่งวุฒิสภาเลือกจากบุคคลที่ไม่เป็นข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม มีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ได้แก่  1.นายพิภพ อะสีติรัตน์  2.นายวรสิทธิ์ โรจนพานิช

ก.ต.ที่ได้รับเลือกเข้ามาใหม่นี้คือประเภทที่ 2 จำนวน 12 คน มาจากศาลฎีกา 6 คน ศาลอุทธรณ์ 4 คน และศาลชั้นต้น 2 คน

นายดิเรก อิงคนันท์ ประธานศาลฎีกา ซึ่งเป็น ประธาน ก.ต. โดยตำแหน่ง ได้ออกประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ จากการที่ข้าราชการตุลาการในแต่ละชั้นศาลเลือกกันเองดังนี้
กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลชั้นฎีกา ได้แก่

1.นางสาวเพลินจิต ตั้งพูลสกุล รองประธานศาลฎีกา 2.นายชาติชาย อัครวิบูลย์ ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลฎีกา 3.นายวิรัช ชินวินิจกุล รองประธานศาลฎีกา 4.นายศิริชัย วัฒนโยธิน รองประธานศาลฎีกา 5.นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา 6.นายทวีศักดิ์ ทองภักดี ผู้พิพากษาศาลฎีกา กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลชั้นอุทธรณ์ ได้แก่

1.นายสู่บุญ วุฒิวงศ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 8  2.นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ รองประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์ 3.นายเศกสิทธิ์ สุขใจ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ 4.นายชำนาญ รวิวรรณพงษ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5

กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลชั้นต้น ได้แก่

1.นายประคอง เตกฉัตร รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 2.นายเจริญ ดวงสุวรรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8

ทั้ง 12 รายนี้มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2559.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12ก.ต.คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมดิเรก อิงคนันท์

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้