Thairath Logo
กีฬา

มติเอกฉันท์ 'ป.ป.ช.' ชี้มูลความผิด 'สมศักดิ์'

Share :

"..." มีมติเอกฉันท์ชี้มูลความผิด "สมศักดิ์ฐานจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อ รธน. ปมญัตติปลอม-ตัดเวลายื่นแปรญัตติส่งวุฒิสภาลงมติถอดถอนต่อ

วันที่ 1 เม.นายวิชา มหาคุณ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (..ช.) พร้อมด้วย นายประสาท พงษ์ศิวาภัย กรรมการ ป...ร่วมแถลงข่าวผลการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีกล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่า กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ โดยที่ประชุม ป...มีมติเอกฉันท์ชี้มูลความผิด นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีตประธานรัฐสภาฐานส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 มาตรา 125 วรรคหนึ่ง วรรคสอง มาตรา 291 อันเป็นมูลเหตุให้ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่ง เนื่องจากนายสมศักดิ์ได้นำญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งไม่ใช่ฉบับของนายอุดมเดช รัตนเสถียร ที่เป็นผู้เสนอจัดทำเป็นสำเนาให้สมาชิกรัฐสภาเพื่อประกอบการประชุม โดยญัตติดังกล่าวไม่มีสมาชิกรัฐสภาคนใดลงชื่อเสนอญัตติ

นายวิชา กล่าวว่า รวมไปถึงกรณีที่ นายสมศักดิ์จัดให้มีการลงมติในกำหนดเวลาแปรญัตติ 15 วัน โดยให้นับจากวันที่ 4 เมษายน 2556 ซึ่งเป็นวันรับหลักการ ทั้งที่การแปรญัตติจะต้องมีเวลาพอสมควรเพื่อให้สมาชิกผู้ประสงค์ขอแปรญัตติได้ทราบเวลาที่แน่นอนในการขอยื่นแปรญัตติและการนับเวลาแปรญัตติไม่สามารถที่จะย้อนหลังได้ จึงถือเป็นการดำเนินการที่ขัดต่อข้อบังคับการประชุมและไม่เป็นกลาง จึงไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

 นายวิชา กล่าวอีกว่าข้อกล่าวหาที่ประธานวุฒิสภาส่งมายัง ป...นั้น เป็นเรื่องสำคัญและได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงให้แยกรายงานเฉพาะข้อกล่าวหาดังกล่าวไปให้วุฒิสภาพิจารณาก่อนสำหรับในส่วนของการดำเนินคดีอาญา ขณะนี้อยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริง

อ่านเพิ่มเติม...
ป.ป.ช.มติเอกฉันท์วิชา มหาคุณกรรมการป.ป.ช.ถอดถอนอดีตประธานสภาสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์