Thairath Logo
กีฬา

เผยโฉม 14 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 57

Share :

กระทรวงแรงงานเผยโฉม 14 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น หลังผ่านหลักเกณฑ์ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติจากนายกฯ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปี 57….

เมื่อวันที่ 1 เม.ย.57 นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้มีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2557 โดยจะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติคนทำงาน เน้นขอให้ข้าราชการกระทรวงแรงงานทุกคน ทำงานสนองพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนปี 2557 โดยข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงแรงงานประจำปี 2557 มีดังนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำนวน 2 คน ได้แก่ นางบุษรา คัมอ่ำสกุล ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ชำนาญการ และนางสาวณิชาภัทร ใจซื่อ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

กรมการจัดหางาน จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวมณทวรรณ อุดมปณิธ นิติกร ชำนาญการ และนายเกียรติศักดิ์ ธ..หล้า นักวิชาการแรงงาน ชำนาญการ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 6 คน ได้แก่ นายเจษฎาจันทร์อุไร นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ชำนาญการ นางสาวสุธีรา เขียวกันยะ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ชำนาญการ นางสาวนงลักษณ์ เบ้าหนองบัว นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ชำนาญการ นางสาวรัตนพร ภูวารคำ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ชำนาญการ นายธนากรโชติจิระกร พนักงานขับรถยนต์ และนางม่านทอง แก่นโพธิ์ พนักงานพิมพ์ดีด ส.3

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวกาญจณา พูลแก้วตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ชำนาญการ และนางสาวนภัสวรรณการเจน นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


สำนักงานประกันสังคม จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสุกัญญา จับบาง นักวิชาการแรงงาน ชำนาญการ และนางสาวประณีต นาคคล้าย นักวิชาการแรงงาน ชำนาญการ


นายจีรศักดิ์ กล่าวต่อว่า สำหรับประเทศไทยมีข้าราชการพลเรือนมาตั้งแต่สมัยอยุธยาโดยในสมัยนั้น เจ้าพระยาจักรีเป็นสมุหนายก คุมพลเรือน และเจ้าพระยามหาเสนาเป็นสมุหพระกลาโหม คุมทหาร เพื่อคานอำนาจกันเอง แต่อยุธยามีสงครามบ่อย ภายหลังจึงคิดว่า ถ้าขืนแบ่งอย่างนี้ เจ้าพระยาจักรีและลูกน้องของท่านอาจ "เบาแรง" ไปหนักที่เจ้าพระยามหาเสนา จึงให้แต่ละสมุห์คุมทั้งพลเรือนและทหาร แล้วแบ่งพื้นที่กันรับผิดชอบ เพื่อให้ง่ายแก่การดูแลรับผิดชอบ

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงปรารภว่า การจัดระบบระเบียบแบบอยุธยาน่าจะไม่เหมาะ จึงโปรดเกล้าฯ ให้ปรับปรุงระบบข้าราชการพลเรือนใหม่ เรียกว่า "กอเวอนเมนต์ รีฟอร์ม" หรือเรียกว่า "การปฏิรูประบบราชการ" ซึ่งการจัดระบบข้าราชการพลเรือนแบบกอเวอนเมนต์ รีฟอร์ม นั้น ได้มีการยกเลิกสมุห์ทั้งสอง เลิกระบบจตุสดมภ์ เวียง วัง คลัง นา และเปลี่ยนมาตั้งเป็นกระทรวงแทน โดยมีการตั้งกระทรวงขึ้นมาใหม่ 12 กระทรวง มีเสนาบดีปกครองดูแล และเริ่มใช้ระบบนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.. 2435 เป็นต้นมา 

ต่อมาทรงตั้งโรงเรียนผลิตคนป้อนเข้าสู่ระบบราชการ เริ่มแรกใช้ชื่อว่า โรงเรียนมหาดเล็ก ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือน หรือปัจจุบัน ก็คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีพุทธศักราช 2471 ได้ตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2471 และประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2472 ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก..) จึงได้นำเสนอให้วันที่ 1 เม.ย. เป็นวันข้าราชการพลเรือนเนื่องจากเป็นวันประกาศใช้พระราชบัญญัติ และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงวางรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน และได้มีการเริ่มจัดงานวันข้าราชการพลเรือนเพื่อยกย่องสดุดีข้าราชการพลเรือนดีเด่นครั้งแรกเมื่อปี 2523 เป็นต้นมา

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2557 ดังนี้ "ข้าราชการ ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดระดับไหน มีหน้าที่อย่างไร ล้วนแต่มีส่วนสำคัญอยู่ในงานของแผ่นดินทั้งสิ้น ทุกคนจึงต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลังความสามารถด้วยอุดมคติด้วยความเข้มแข็ง เสียสละ และระมัดระวัง ให้การทุกอย่างในหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้องเที่ยงตรง ด้วยความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่า การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึงสุขทุกข์ของประชาชน ตลอดจนความเจริญขึ้น หรือเสื่อมลงของประเทศชาติ.

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
กระทรวงแรงงานข้าราชการพลเรือนดีเด่นวันข้าราชการพลเรือนจีรศักดิ์ สุคนธชาติ