ข่าว
100 year

ย้าย นอภ.

ซี.122 เม.ย. 2557 05:00 น.
SHARE

ในช่วงปลายเดือนมีนาคม กรมการปกครองมีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายนายอำเภอ และผู้ดำรงตำแหน่งที่เทียบเท่าดังนี้

1.นายวุฒิพงษ์  สุภัควนิช  นายอำเภอแม่เปิน นครสวรรค์ เป็นเจ้าพนักงานปกครองส่วนกำกับและตรวจสอบ สำนักการสอบสวนและนิติการ 2.นายสำราญ นันทนีย์ นักทรัพยากรบุคคล โรงเรียนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มงานบริหารการฝึกอบรมวิทยาลัยการปกครอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง กรมการปกครอง เป็นนักทรัพยากรบุคคล โรงเรียนนายอำเภอ กลุ่มงานบริหารการฝึกอบรม วิทยาลัยการปกครอง และมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง 3.นายสุวัฒน์ จันทร์สุข ผู้อำนวยการส่วนวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงานกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง เป็นนักทรัพยากรบุคคล โรงเรียนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มงานบริหารการฝึกอบรม วิทยาลัยการปกครอง 4.ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ จ่าจังหวัดระยอง รักษาราชการแทนนายอำเภอ อำเภอเขาชะเมา ระยอง เป็นผู้อำนวยการส่วนวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง 5.นายจิรศักดิ์ ตะ-ปะโจทย์ นายอำเภอเฝ้าไร่ หนองคาย เป็นนายอำเภอเขาชะเมา ระยอง 6.นายสันติ สังขธูป นายอำเภอดงหลวง มุกดาหาร เป็นนักทรัพยากรบุคคล โรงเรียนนายอำเภอ กลุ่มงานบริหารการฝึกอบรม วิทยาลัยการปกครอง 7.นายอาวุธ  วิเชียรฉาย  นายอำเภอกระแสสินธุ์ สงขลา เป็นเจ้าพนักงานปกครอง ส่วนประสานโครงการพัฒนาท้องที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ 8.นายจเร ขวัญเกิด นายอำเภอดอนจาน กาฬสินธุ์ เป็นนายอำเภอกระแสสินธุ์ สงขลา 9.นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอบุณฑริก อุบลราชธานี เป็นเจ้าพนักงานปกครองส่วนยุทธการและการข่าวสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน

อีกคำสั่งหนึ่งเป็นการแต่งตั้งผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่น 59 ขึ้นเป็นนายอำเภออีก 6 รายคือ

1.นายปิยะ ปิจนำ ปลัดอำเภอปากเกร็ด นนทบุรี เป็นนายอำเภอแม่เปิน นครสวรรค์ 2.นายอนุชา เจริญรักษ์ ปลัดอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นนายอำเภอดงหลวง มุกดาหาร 3.นายสมเกียรติ แก้วรัตน์ ป้องกันจังหวัดยโสธร เป็นนายอำเภอบุณฑริก อุบลราชธานี  4.นายพัฒนพงษ์  สร้อยอินทรากุล  ป้องกันจังหวัดลำพูน เป็นนายอำเภอนาหมื่น น่าน 5.นายอิศรรัฐ แสงมณี ปลัดอำเภอเมืองหนองบัวลำภู เป็นนายอำเภอเฝ้าไร่ หนองคาย  6.นายวิโรจน์  อินสว่าง ปลัดอำเภอห้วยยอด ตรัง เป็นนายอำเภอดอนจาน กาฬสินธุ์

ส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆเกี่ยวกับการแต่งตั้งในกระทรวงมหาดไทยคือ ตำแหน่งรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการสรรหา มีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 7 รายได้แก่

1.นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี  2.นายโชตินรินทร์  เกิดสม  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี 3.ว่าที่พันตรีธีระ สันติเมธี ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา  4.นายพัลลภ  สิงหเสนี  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย  5.นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา 6.นายสุปกิต โพธิ์-ปภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7.นายธวัชชัย ธรรมรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

เป็นรายการชิงดำระหว่าง 6 คนใน กับ 1 คนนอกกรม ซึ่งจะรู้ผลในไม่ช้านี้.

"ซี.12"

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12ย้าย นอภ.กรมการปกครองนายอำเภอ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้